NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Gezamenlijke oproep voor natuurherstel Westerschelde

17 april 2007

Vogelbescherming Nederland, Stichting Natuur en Milieu, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen natuurgebied de Westerschelde behouden. In een brief dringen zij bij minister Verburg van LNV en staatssecretaris Huizinga van VenW aan om zich te houden aan de gemaakte afspraken voor natuurherstel in de Westerschelde.

De natuurorganisaties vinden dat de Zeeuwse Delta van internationale betekenis is voor de natuur. Om deze natuur te kunnen behouden, is volgens deze organisaties ontpoldering van 600 hectare Zeeuwse landbouwgrond de enige optie. Door ontpoldering krijgt de Westerschelde meer ruimte en blijven de natuurlijke getijden bestaan. Daarnaast ontstaan er nieuwe ondiepe watergebieden die belangrijk zijn voor de voedselvoorziening van vogels.

De Westerschelde is de laatste riviermonding in Noordwest-Europa met een open verbinding naar zee. Vele tienduizenden trekvogels verblijven hier. Het is een schakel in de trekroute tussen de noordelijke broedgebieden en de overwinteringsgebieden in Afrika. Talloze andere vogels broeden of overwinteren hier. Ook leven er zeehonden en bruinvissen in de Westerschelde. Het ministerie van LNV constateerde in 2006 dat het watersysteem en de natuur in de Westerschelde in slechte staat verkeren. Recent onderzoek door Rijkswaterstaat wijst uit dat het nog steeds verslechterd.

In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium zijn afspraken gemaakt tussen Vlaanderen en Nederland voor de verbetering van de natuurlijkheid, veiligheid en de toegankelijkheid van de Schelde. De natuurorganisaties wijzen de minister en staatssecretaris erop dat ze eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze plannen. Maar er is veel weerstand van lokale actiegroepen. Zij zijn tegen de ontpoldering van 0,43% van de Zeeuwse landbouwgrond. Sinds de zomer van 2006 liggen de plannen voor natuurherstel daardoor stil. De natuurorganisaties vinden dit een ongewenste situatie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet