NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cramer: Klimaatverandering beperken: het moet, het kan en we gaan het doen

4 mei2007

'Klimaatverandering beperken, het moet, het kan en we gaan het doen'. Dat is de reactie van minister Cramer (milieu) op het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties, dat vandaag in Bangkok is gepresenteerd.

'Snelle actie is absoluut noodzakelijk. Langer wachten is desastreus voor mens, milieu en economie', aldus Cramer. Zonder extra maatregelen nemen de broeikasgassen wereldwijd toe. De afgelopen 35 jaar zijn de emissies wereldwijd met zon 70% toegenomen. De huidige veranderingen, zoals temperatuurstijging, extreem weer en zeespiegelstijging, gaan steeds sneller en zullen versterkt doorzetten.
Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat het technisch mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De kosten zijn weliswaar hoog, maar niets doen is veel duurder. Volgens het IPCC zijn er voldoende mogelijkheden beschikbaar om de gevolgen van klimaatverandering hanteerbaar te houden. Daarbij gaat het onder andere om energiebesparing, duurzame energie en CO2-opvang en -opslag.
Volgens de minister zal 'alles uit de kast moeten' om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Bedrijven, consumenten en overheden moeten een bijdrage leveren. 'Het beheersen van klimaatverandering dwingt ons tot snelle actie en innovatie', aldus Cramer.

Energiebesparing
Energiebesparing is volgens de minister de belangrijkste maatregel. Met name in woningen en kantoren zijn er volgens haar veel mogelijkheden. Te denken valt aan betere isolatie, LED-verlichting en zuinige apparaten. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar beperkt ook de woonlasten.
Ook bij de industrie, in het verkeer en de landbouw ziet minister mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarbij gaat het onder andere om CO2-emissiehandel, zuinige autos, biobrandstoffen en energiebesparing in de glastuinbouw.

Duurzame energie
Minister Cramer wil meer duurzame energie om broeikasgassen terug te dringen. De komende jaren zal dit vooral komen van windenergie. Dat betekent dat er veel meer windparken moeten worden gerealiseerd.
Biomassa, mits duurzaam geproduceerd, kan volgens de minister een belangrijke bijdrage leveren. Om te voorkomen dat grootschalig gebruik negatieve effecten heeft op onder andere natuur en voedselvoorziening, wil de minister duurzaamheideisen stellen. Zo wil zij op korte termijn afspraken maken met bedrijven en wil zij in 2008 een wettelijke verplichting invoeren voor bedrijven om te rapporteren over de duurzaamheid van biomassa. In internationaal verband wil zij zich inzetten voor een certificeringsysteem voor duurzame biomassa.

CO2-afvang en -opslag
Zonder gebruik te maken van CO2-afvang en -opslag is het volgens Cramer niet mogelijk om het klimaatprobleem voldoende snel te beheersen. CO2-opvang ziet zij als een belangrijke overgangstechnologie naar een duurzame energievoorziening. Het kabinet heeft 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van enkele projecten.
Het kabinet heeft ambitieuze doelen geformuleerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen: 30% minder broeikasgassen, 2% energiebesparing per jaar en 20% hernieuwbare energie in 2020. Momenteel wordt uitgewerkt wat deze doelen betekenen voor de verschillende sectoren. Voor de zomer presenteert het kabinet een plan van aanpak en op Prinsjesdag het volledige pakket aan maatregelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet