NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kritiek op initiatiefnota Natuurbeleid

26 april 2007

In het Kameroverleg over de initiatiefnota 'Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen', hebben de opstellers, de CDA-leden Jager en Koopmans, van vele fracties kritiek gekregen over hun negatieve toonzetting. Het voorstel tot schrappen van het vergunningstelsel van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet), dat de provincies grotendeels uitvoeren, kan niet rekenen op een Kamermeerderheid.

In het Algemeen Overleg discussieerde de Kamercommissie voor LNV met de opstellers van de initiatiefnota.
Vele Kamerleden vroegen zich af of uitvoering van de aanbevelingen op dit moment niet zou leiden tot meer onzekerheid en onduidelijkheid. Bovendien lopen er al vele processen die tegemoet komen aan een groot aantal van de problemen die Jager en Koopmans aanwijzen: wijziging en implementatie van de Nb-wet, evaluatie van de natuurwetgeving en de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo). Wel zien velen de discussie die de nota aanwakkert, als goede input voor de evaluatie van de natuurwetgeving die LNV nu uitvoert en voor de Europese review van de Habitatrichtlijn in 2008.

CDA-kamerlid Atsma gaf aan wel een lijstje te kunnen maken van Natura 2000-gebieden die van het CDA niet aangewezen hoeven te worden. Hij werd echter niet concreet. Minister Verburg is niet van plan om gebieden te schrappen.

Een belangrijk deel van de discussie ging over het begrip significantie uit de Nb-wet. Jager en Koopmans zien graag dat de wet dat begrip definieert. Zij kregen bijval op hun conclusie dat dit begrip bij burgers voor onduidelijkheid en onzekerheid zorgt. De Kamercommissie twijfelt echter sterk of een wettelijke definitie haalbaar en werkbaar is. Gezien de grote verschillen tussen de verschillende Natura 2000-gebieden is het helaas bijzonder moeilijk om met een heldere scherpe definitie te komen, legde minister Verburg uit. Zij zegde toe met onderzoek naar jurisprudentie te werken aan meer duidelijkheid.

De zorg van de CDA-leden over gronden met een tijdelijke natuurbestemming wordt door de Kamercommissie en de minister gedeeld. Op gronden die tijdelijk braak liggen, bijvoorbeeld in afwachting op projectontwikkeling, vestigen zich soms onbedoeld soorten die dan weer beschermd moeten worden. Minister Verburg noemde dit gevolg van de wet een knelpunt dat opgelost moet worden.
De discussie over de initiatiefnota wordt afgerond in een plenair debat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet