NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gefaseerd van vergunningplicht naar algemene regels beregening en bevloeiing

10 mei 2007

Gedeputeerde Staten van Limburg gaan akkoord met het gefaseerd vervangen van de vergunningplicht door algemene regels voor beregening of bevloeiing en de bufferzones rondom de prioritaire verdroogde gebieden.

Bij het ontwikkelen van de Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) Peelrestanten door waterschap Peel en Maasvallei is gebleken dat het zonerings/vergunningen beleid voor grondwateronttrekkingen rond de natuurgebieden onvoldoende effectief en/of efficiŽnt is. De hydrologische meerwaarde van individuele toetsing is gering en de administratieve inspanning erg groot. De verwachting is dat een aanpak met algemene regels voor beregening als onderdeel van een integraal pakket aan maatregelen leidt tot een betere kosten- batenverhouding en minder bureaucratie. Het door de Provincie toegezegde onderzoek wees dit uit en op basis van de Natuurbeschermingswet gezocht naar een pakket van alternatieven. Dit maatregelenpakket bestaat in principe uit:

1. Waterconservering in de toplaag waardoor een vermindering van de beregeningsbehoefte wordt bereikt;
2. Gebiedsmaatregelen, waaronder vernatting van beekdalen;
3. Interne maatregelen in de natuurgebieden;
4. Stand-still voor beregening en bevloeiing en afschaffing van het verplichte Beregening op Maat in Noord- en Midden-Limburg;
5. Stand-still ten aanzien van traditionele drainage; traditionele is binnen 10 jaar volledig vervangen door peilgestuurde drainage;
6. Meer capaciteit (door verschuiving van werkzaamheden) voor begeleiding, coaching en handhaving zodat via een stimulerende overtuigende overheid als partner de goede dingen samen gerealiseerd worden.

Via een habitattoets dient zekerheid te worden geboden dat met de beoogde GGOR-maatregelen de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden (Sarven en De Banen, Groote Peel en Mariapeel) niet worden aangetast en dat de maatregelen voor de komende zes jaar in voldoende mate bijdragen aan het bereiken van die instandhoudingsdoelstellingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet