NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Manifest pleit voor investering in Zeeuwse Delta

14 mei 2007

Maatschappelijke organisaties vragen staatssecretaris Huizinga om te
investeren in een vitale en duurzame Delta. Deze organisaties zijn de Kamer van Koophandel voor Zeeland, BZW, Recron, PO Mossel, Staatsbosbeheer, Stichting het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieufederatie.

Staatsscecretaris Tineke Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat
krijgt op maandag 14 mei tijdens haar bezoek aan de Krammersluizen een
manifest aangeboden. Hiermee vragen uiteenlopende maatschappelijke
organisaties om een investeringsprogramma voor de Delta in te stellen.
Het is voor het eerst dat een dergelijk brede coalitie gezamenlijk
aandacht vraagt voor de situatie rond de waterkwaliteit en blauwalg. In
de coalitie zijn naast natuurorganisaties ook de Kamer van Koophandel,
BZW en de Recron vertegenwoordigd.

De staatssecretaris zal de schatkist rond het middaguur ontvangen. De
schatkist bevat, naast een aantal Zeeuwse streekproducten, een manifest.
Hierin verwoorden de organisaties nut en noodzaak van een integrale
aanpak. Ze pleiten voor een investeringsprogramma van de Rijksoverheid.
Om te beginnen in het Volkerak-Zoommeer, maar met een duidelijke relatie
tot de rest van de Delta. Immers, het Delta-gebied heeft grote betekenis
voor de regionale en (inter)nationale economie en is een internationaal
belangrijk natuurgebied. Een doorbraak in het Volkerak-Zoommeer zou de
eerste stap kunnen zijn naar een integrale aanpak van vragen en problemen
elders in de Delta.

Navelstreng van Nederland
Een aanpak van de problemen in het Deltagebied staat niet op zich, maar
is ook van betekenis voor de rest van Nederland. In meerdere opzichten
kan het Deltagebied beschouwd worden als de 'navelstreng van Nederland'.
Optimalisatie van rivierafvoeren, aanpak van verzilting en
zoetwatervoorziening, verbetering van de transportfunctie, het samengaan
van economische en ecologische doelstellingen. Het zijn voorbeelden van
problemen, die binnen afzienbare termijn in het Deltagebied kunnen en
moeten worden aangepakt, en waarvan de resultaten op iets langere termijn
ook op nationale schaal profijt zullen opleveren. Daarbij kan gedacht
worden aan de functie van 'proeftuin' waar op een innovatieve manier
thema's op het gebied van water en veiligheid worden gekoppeld aan andere
maatschappelijke uitdagingen zoals ruimtelijke kwaliteit en economische
versterking. Dat komt heel Nederland ten goede.

Volkerak-Zoommeer
Op dit moment zijn er grote beheersproblemen in de Deltawateren. De
slechte waterkwaliteit en de blauwalgenproblematiek in het
Volkerak-Zoommeer zijn hiervan de duidelijkste voorbeelden. Zonder
ingrijpen zullen deze beheersproblemen in de toekomst toenemen. De
organisaties vragen de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om met
betrekking tot de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer om een
duurzame zoute oplossing.

Impuls nodig
Economie en ecologie zoeken er samen naar ruimte. In het programma van de
Deltaraad, De Kracht van de Delta, is deze gedachte onderschreven door
een groot aantal partijen. Maar dat blijkt nog onvoldoende. De vertaling
van die gedachte vraagt om een stevige impuls. En daarbij is afstemming
met maatregelen rondom Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water zeer
wenselijk. Omdat het effect van deze maatregelen nog niet altijd helder
is, ontstaat er onzekerheid over de mogelijke gevolgen. Vooral partijen
uit de private sector vrezen dat de regelgeving als een knellend
keurslijf gaat werken. Die onzekerheid vormt een drempel bij de integrale
planvorming. Juist rondom de Delta is het vruchtenplukken op lange
termijn van belang. Dat vraagt om een visie die verder reikt dat het
inperken van het beheerspakket en simpelweg snijden in de kosten. Om een
eerlijke balans tussen lusten en lasten. Ook die oproep is verpakt in de
schatkist.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet