NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland verenigt natuurbelangen en economische activiteiten

7 mei 2007

Een studie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV toont aan dat de provincie Flevoland met het serieus uitvoeren van de habitattoets en het betrekken van derden, tijd, geld en moeite weet te besparen. Dankzij de deskundigheid van de provincie op het gebied van wetgeving en natuur, zorgt Flevoland ervoor dat de natuurbelangen behartigd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de economische belangen.

"De Habitattoets getoetst" is de titel van het onderzoeksrapport dat studies beschrijft naar de toepassing van de Habitattoets in Nederland. Mede door berichtgeving in de media was rond 2005 het beeld ontstaan dat de Habitatrichtlijn die natuurbelangen beschermt, ruimtelijke plannen tegenhield. Het ministerie van LNV gaf daarom opdracht voor een studie naar de gevolgen van de toetsing van de Europese richtlijnen op de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Voor deze landelijke studie naar 55 dossiers heeft de provincie Flevoland, net als andere overheden, bereidwillig inzage gegeven in enkele dossiers.

Flevoland is een sterk ontwikkelingsgerichte provincie en in de studie is dan ook extra aandacht besteed aan de plantoetsingen in deze provincie. Het rapport analyseert onder andere drie bestemmingsplantoetsingen in Flevoland: Industrieterrein De Vaart IV/VI in de gemeente Almere, Meerdijkhaven in Lelystad en Polderwijk in Zeewolde.

Als eerste conclusie stelden de onderzoekers dat wanneer ontwikkelaars en gemeenten in een vroeg stadium van planvorming rekening houden met beschermde natuur, er nauwelijks vertraging of afstel van plannen hoeft te ontstaan. In het verleden is aan planvorming gedaan zonder voldoende rekening te houden met beschermde natuur. Een besluit loopt dan het risico vernietigd te worden. In Flevoland zijn besluiten niet vernietigd, maar om dat te voorkomen hebben enkele grote projecten wel vertraging ondervonden, of zijn aanzienlijk aangepast.

Een tweede conclusie uit de analyse van de Flevolandse dossiers is dat provinciale goedkeuringsverplichting een toegevoegde waarde heeft. Deze toegevoegde waarde bestaat vooral uit het delen van de eigen expertise op het gebied van natuurwetgeving en ecologie met gemeenten en het vinden van creatieve oplossingen voor conflicten. Daarmee heeft de provincie volgens de onderzoekers: "verzekerd ... dat beschermde belangen niet in het gedrang komen en de economische activiteit toch door kan gaan". Een van de aanbevelingen van het rapport is dan ook het voornemen van de minister om de plangoedkeuring in de Natuurbeschermingswet door Gedeputeerde Staten van provincies te schrappen, te heroverwegen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet