NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

GsS Gelderland stellen grenzen nationale landschappen vast

15 mei 2007

GS hebben de grenzen van de nationale landschappen in Gelderland, inclusief de bijbehorende uitvoeringsprogramma's, voorlopig vastgesteld. In deze gebieden wordt de komende jaren voor ruim 26 miljoen euro aan projecten uitgevoerd. Rijk en provincie leggen daarvan een groot deel op tafel. De projecten zijn bedoeld om het landschap, de toegankelijkheid en de cultuurhistorie van de nationale landschappen te versterken. GS willen de begrenzing nog voor de zomer definitief vaststellen.

Nationale landschappen zijn gebieden met bijzondere kwaliteiten. Het Rijk heeft 20 nationale landschappen aangewezen, waarvan zeven in Gelderland. De grenzen zijn door het Rijk globaal getrokken; de provincie doet dit gedetailleerd in een uitwerking van het streekplan.
Als uitgangspunt gelden de 'waardevolle landschappen', gebieden met belangrijke natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten die in het streekplan staan. Deze 'waardevolle landschappen' vertonen overlap met de globale (rijks)grenzen van de nationale landschappen.

Om draagvlak te creŽren is voorafgaand aan de vaststelling van de grenzen hierover in de verschillende nationale landschappen stevig gediscussieerd met gemeenten, bewoners en (agrarische) ondernemers. Mede op basis hiervan hebben GS de begrenzing vastgesteld.


Begrenzing
In de Gelderse Poort wordt het waardevolle landschap stuwwal Nijmegen/bekken van Groesbeek toegevoegd aan het nationale landschap dat bij de rijksaanwijzing alleen uit de Ooijpolder en het Rijnstrangengebied bestond. Reden is dat het twee gebieden zijn die landschappelijk en ecologisch bij elkaar horen en waar gemeenten sterk samenwerken. Ook zijn er enkele dijkzones in de gemeente Lingewaard en is de Hondbroekse Pleij in de gemeente Westervoort aan het nationale landschap toegevoegd.
In De Graafschap wordt het oostelijk deel van het waardevolle landschap rond Geesteren en Gelselaar buiten de begrenzing gehouden en worden drie landgoederen ten noorden ervan wel opgenomen. Deze begrenzing past volgens GS beter bij de belangrijkste kernkwaliteit van het gebied: het landgoederenlandschap.
Op de Veluwe kiezen GS voor een ruime begrenzing, met toevoeging van de enken bij Ede en Wageningen. Het draagvlak bij de gangbare landbouw is broos. Hoewel niet op feiten gebaseerd zijn de boeren bang voor extra beperkingen. Bij de verbrede landbouw en andere sectoren is men wel positief. Toevoegen redenen.
In het Rivierengebied houden GS vast aan de voorgestelde begrenzing. Dat betekent dat het waardevolle landschap bij Neerijnen niet wordt toegevoegd. Toevoeging van dit gebied zou de stedelijke ontwikkeling rond het regionaal centrum Tiel kunnen dwarsbomen.
Voor de de nationale landschappen Winterswijk en Eemland-Arkemheen zijn de grenzen, waarvoor algemeen draagvlak bestaat, ongewijzigd vastgesteld.
De grenzen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn al eerder vastgesteld.


Voorbeelden van projecten
Een groot deel van de beschikbare middelen - 19,6 miljoen euro - komt uit het Gelders Programma Vitaal Platteland. Dat wordt gevoed door het Rijk (12,1 miljoen euro) en de provincie (7,5 miljoen euro uit de Meerjarige Investeringsreserve Gelderland). Provinciale Staten moeten daar nog een besluit over nemen. In totaal is er voor 26 miljoen euro aan projecten begroot. Dit bedrag is gelijk over de nationale landschappen verdeeld. In ieder nationaal landschap kan voor 4 miljoen euro aan projecten worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is Eemland-Arkemheen, dat voor een klein deel in Gelderland ligt (en voor een groot deel in Utrecht); daarvoor is 1,6 miljoen euro beschikbaar.

Hieronder voorbeelden van projecten.
Veluwe: cultuurhistorisch herstel van landgoederen (tuinen) en beken, versterken van fiets- en wandelroutes aan de randen (IJsselvallei, Randmeerkust).
Graafschap: kavelruil, stimuleren dorpsontwikkelingsplannen, beheer onverharde wegen voor recreatie en landschap.
Winterswijk: kavelgrensbeplanting, wegbeplanting, landschappelijke inpassing van campings.
Gelderse Poort: routenetwerk voor wandelen, fietsen, ruiters en skeelers, baksteenfabricage beleefbaar maken, themaroute ontwikkelen, erfgoedplan Gelderse Limes, IJssellinie.
Rivierengebied: knelpunten in wandel-, vaar- en ruiterroutes oplossen, cultuurhistorische landschapselementen herstellen, waardevolle dorpsgezichten versterken, landschapsverantwoord bouwen.
Nieuwe Hollandse Waterlinie: restauratie en herbestemming verdedigingswerken Brakel, Poederooyen inclusief het Mansveldergemaal en de sluis bij Poederooyen, recreatieve ontwikkeling Slot Loevestein.
Eemland-Arkemheen: bezoekerscentrum in stoomgemaal, fiets- en wandelroutes, inpassen parkeerplaatsen langs A28, lichtbeperkende maatregelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet