NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start aanwijzing Waddengebied als Natura 2000-gebied

21 mei 2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om op 23 mei 2007 de inspraakprocedure te starten voor de aanwijzing van de zeven Natura 2000-gebieden in het waddengebied. Het gaat hierbij om de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de duinen van vijf waddeneilanden.

Op 29 mei is de eerste van acht informatiebijeenkomsten in het waddengebied. Van 23 mei tot en met 3 juli liggen de ontwerpbesluiten van de zeven Natura 2000-gebieden in het waddengebied ter inzage en kan iedereen zijn mening geven over de begrenzing en de natuurdoelen.
De aanwijzing van Natura 2000-gebieden biedt duidelijkheid. Vr de aanwijzing gold een algemene bescherming van alle soorten en planten in een gebied. Door de aanwijzing is duidelijk welke kwetsbare natuurwaarden in het gebied beschermd moeten worden. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk met welke maatregelen deze natuurwaarden beschermd worden en welke activiteiten wel of niet mogelijk zijn. Uiteindelijk worden binnen Nederland 162 gebieden aangewezen. Van 9 januari tot en met 19 februari 2007 zijn tijdens de eerste inspraakronde 111 gebieden ter inzage gelegd.
Minister Verburg zegt over deze tweede ronde Natura 2000: 'Met Natura 2000streven we naar een goede bescherming van landschappen, planten en dieren. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook in het waddengebied, een parel van de natuur en leefgebied van bijzondere planten- en diersoorten, zoals zeehonden, blauwe kiekendieven, eidereenden en kluten. Natura 2000-gebieden hebben grote waarden voor u, voor mij en voor de omgeving. Maar het waddengebied is ook van belang voor de vele mensen die wonen, werken en recreren. Daarbij moeten we zoeken naar de balans tussen het versterken van de ecologische waarden en een duurzame economische ontwikkeling van het gebied.'

Natura 2000 in Europa
Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid dat het behoud en herstel van voor Europa waardevolle natuur garandeert. De bescherming van natuur is nog steeds hard nodig omdat de natuur in Nederland steeds meer eenvormig wordt en veel zeldzame soorten verder in aantal afnemen.

Beheerplannen
Voor alle Natura 2000-gebieden worden beheerplannen opgesteld. In een beheerplan wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden die negatieve effecten op de natuur(doelen) kunnen hebben (landbouw, recreatie, visserij, waterbeheer), kunnen ook in het beheerplan geregeld worden. Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen drie jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor het waddengebied gaan het Rijk en de provincies de beheerplannen opstellen, in nauw overleg met de beheerders, gebruikers en andere betrokken overheden in de regio.

Inspraaktermijn en informatiebijeenkomsten
Gedurende de hele inspraaktermijn is het mogelijk om te reageren. Zowel tijdens n van de drie hoorzittingen als schriftelijk. Daarna krijgen de provincies de gelegenheid om hun beschouwing te geven op de inspraakreacties. Als die klaar zijn reageert de minister op alle zienswijzen en worden de definitieve besluiten gepubliceerd.
Op de volgende data en locaties worden de informatiebijeenkomsten en hoorzittingen gehouden. Iedere avond start met een informatiemarkt vanaf 18.00 uur. Het officile programma begint om 19.30 uur.

29 mei, Ameland, Hotel d'Amelander Kaap, Oosterhiemweg 1, 9161 CZ Hollum;

30 mei, Terschelling, Hotel Skylge, Burg. Van Heusdenweg 37, 8881 ED Terschelling-West;

31 mei, Vlieland, Badhotel Bruin, Dorpsstraat 88, 8899 AL Vlieland;

4 juni, Texel, Gemeentehuis Raadzaal, Groeneplaats 1, 1791 AE Den Burg;

5 juni, Delfzijl, De Molenberg Zaal de Schans, Molenberg 11, 9934 CG Delfzijl (incl. hoorzitting);

7 juni, Schiermonnikoog, Dorpshuis Ons Centrum, Torenstreek 18/A, 9166 LK Schiermonnikoog;

11 juni, Harlingen, Partycentrum Trebol, Zuidoost-singel 1, 8861 GB Harlingen (incl. hoorzitting);

13 juni, Den Helder, Hotel Den Helder, Marsdiepstraat 2/A, 1784 AP Den Helder (incl. hoorzitting).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet