NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederlandse implementatie Kaderrichtlijn scoort laag binnen EU

22 mei 2007
De Europese Commissie heeft de afgelopen maand een rapport uitgebracht waarin per lidstaat de stand van zaken met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water wordt beoordeeld. De Kaderrichtlijn Water heeft onder andere als doel de ecologische waarden van wateren in Europa veilig te stellen en te verbeteren. Hiervan profiteren ook veel vogels. Zorgelijk genoeg komt uit het rapport naar voren dat Nederland laag scoort.

Opvallend is dat Nederland met grote afstand het laagste aantal wateren als 'natuurlijk' heeft aangewezen: 5% van alle wateren. Voor de andere lidstaten is dit minimaal 45%. Dit grote verschil is slechts gedeeltelijk te verklaren door de unieke situatie van de Nederlandse wateren ten opzichte van andere landen. Volgens de letter van de richtlijn komen veel meer wateren in aanmerking voor aanwijzing als 'natuurlijk waterlichaam'. Aangezien de aanwijzing nog niet definitief is, heeft de overheid nog altijd de gelegenheid om dit percentage op te krikken.

Ook is er geen land dat zo hoog scoort op het risico dat de doelen niet gehaald worden, zowel in oppervlakte- als grondwateren. In een aparte beoordeling van de Nitraatrichtlijn komen Nederland, Engeland en Frankrijk als slechtsten uit de bus (het hoogste aantal punten met hoge nitraatconcentraties). Het betekent dat er veel werk aan de winkel is. Een hoog ambitieniveau is gewenst om onze wateren gezond te maken en te houden. Helaas is van een hoge ambitie geen sprake, vooral uit angst voor hoge kosten van maatregelen. Recent onderzoek laat echter zien dat zulke investeringen zich snel terugverdienen. Alle reden dus voor de overheid om zich met hernieuwde daadkracht op de implementatie van de Kaderrichtlijn te storten - zonder dat zij bang hoeft te zijn het 'braafste jongetje van de klas' te zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet