NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties positief over Natura 2000-aanwijzingsbesluiten Wadden

25 mei 2007

Eindelijk! In de kern is dat de reactie van acht samenwerkende
natuurorganisaties op de ontwerpbesluiten voor aanwijzing van Natura
2000-gebieden in de waddenregio. Het waddengebied met z'n miljoenen
(trek)vogels en uitzonderlijke rijkdom aan flora en fauna is het grootste
natuurgebied van Nederland. De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden is
een logische stap die behoud en vooral herstel van dit unieke gebied een
stapje dichterbij kan brengen. Duidelijk is nu dat ook Europa het
waddengebied een zeer belangrijke status verleent.

Vervolg op planologische kernbeslissing
Het aanwijzingsbesluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit past in het beleid dat in de planologische
kernbeslissing, derde nota Waddenzee (PKB) is vastgelegd. De regering
koos in deze PKB als hoofddoelstelling: 'de duurzame bescherming en
ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het
unieke open landschap'. Deze doelstelling is in de praktijk nog ver weg,
getuige tal van plannen en ontwikkelingen. De aanwijzing van de Natura
2000-gebieden is verplicht gesteld door Europa en kan er mogelijk aan
bijdragen dat de doelstelling van de PKB niet achter een vervuilde
horizon verdwijnt.
Het is nu zaak voortvarend aan de slag te gaan met het maken van
beheerplannen waarin de status van de Waddenzee als natuurgebied wordt
waargemaakt. Met een snelle openstelling van het Waddenfonds kunnen we
dan ook daadwerkelijk beginnen met de uitvoering van herstelplannen.

Totaalsysteem
De opname van de duinen en de Noordzeekustzone in de aanwijzing stemmen
tot tevredenheid, evenals de natuurlijke zoet-zoutovergangen die
kenmerkend zijn voor het gebied. Jammer is dat het Lauwersmeer en het
grootste deel van de Eemsmond nog niet zijn meegenomen. Deze gebieden
zijn onlosmakelijk verbonden met het dynamische systeem van de Waddenzee.
Binnendijkse gebieden, met een groot belang voor foeragerende vogels
zouden ook aan het Natura 2000-gebied moeten worden toegevoegd.
Veel van de doelstellingen in de ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn
gericht op behoud van flora en fauna. In de praktijk is er al zoveel
verdwenen of aangetast dat ook herstel onderdeel zou moeten zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de 'riffen', de mosselbanken, die helaas nergens in het
aanwijzingsbesluit terugkomen. Bovendien zorgen natuurlijke processen -
zoals wind, stroming en kweldervorming - voor veel dynamiek in het
gebied. Het is dan altijd de vraag of louter op behoud gerichte
doelstellingen recht kunnen doen aan de complexe werkelijkheid. Gelukkig
is in de concept-aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 enige ruimte voor
dat herstel van de natuur opgenomen.

Het Tij Gekeerd
Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen van Noord-Holland,
Friesland en Groningen, de Waddenvereniging, Stichting Wad,
Vogelbescherming en Staatsbosbeheer lanceerden eind 2005 een gezamenlijk
herstelplan voor de Wadden: Het Tij Gekeerd. Een van de conclusies was
dat een absoluut vereiste om de unieke kwaliteiten van de Wadden veilig
te stellen is dat er weer ruimte komt voor natuurlijkheid en dynamiek in
het gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet
1