NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland maakt financiŽle keuzes voor uitvoering hoofdlijnenakkoord

29 mei 2007

Het college van GS heeft de financiŽle keuzes gemaakt die nodig zijn om de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 te kunnen uitvoeren. Het college wil extra investeren in vijf thema's: jongeren, verkeer en vervoer, economie en arbeidsmarkt, de samenleving en duurzaamheid, klimaat, water en natuur.
Binnen de speerpunten van het provinciaal Omgevingsplan gaat de aandacht vooral uit naar het Markermeer/IJmeer, het Oostvaarderswold, de Luchthaven Lelystad en Noordelijk Flevoland. Tenslotte wil het college een Infrafonds instellen om de ontsluiting van de provincie te verbeteren. Dit Infrafonds zal worden gevoed uit een beperkte gefaseerde extra verhoging van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Om de gewenste intensiveringen mogelijk te maken, voert het college een aantal bezuinigingen door. Het gaat om een bedrag van bijna EUR 3,5 mln. per jaar. Daarvoor is kritisch gekeken naar het huidige takenpakket (zoals vorig jaar is besloten) en naar de uitvoering van een aantal activiteiten. Het college denkt op termijn bijna 20 fte's te kunnen besparen door zaken anders of niet meer te doen. Dit levert een directe besparing op van EUR 1,2 mln. Daarnaast wordt gesnoeid in de externe kosten. Het gaat zowel om de inkoop van goederen en diensten als het beperken van provinciale subsidies.
Naast de voorgestelde bezuinigingen, die leiden tot een financiŽle besparing, worden ook ombuigingen doorgevoerd door medewerkers en budgetten anders in te zetten. Zo kan mede invulling worden gegeven aan de ambities en accenten van het Hoofdlijnenakkoord, zonder dat dit beslag legt op de begrotingsruimte.

Al deze voornemens zijn verwerkt in het financiŽle kader voor de programmabegroting 2008 en volgende jaren. Provinciale Staten stellen de programmabegroting vast in november. De voorbereiding voor de programmabegroting, de financiŽle kaderstelling, begint bij de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten. Deze beschouwingen worden op 5 juli 2007 gehouden. Voorafgaand daaraan bespreken de statencommissies de voorstellen op 13 en 14 juni 2007.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet