NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stelsel nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 in werking

30 mei 2007

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) treden op 1 juli 2008 in werking. De Eerste Kamer wil in september nog het ontwerp van het besluit bespreken. Het besluit kan hierdoor pas begin 2008 worden gepubliceerd. Door dit uitstel treedt het nieuwe stelsel (Wro, Grondexploitatiewet, Invoeringswet Wro en Bro) 1 juli 2008 in werking. Dit betekent een wijziging in de planning: de Wro zou eerst op 1 januari 2008 van kracht worden.

De minister van VROM diende in 2003 een voorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening in. De invoering van de Wro gaat het niet alleen over een nieuwe wet, maar om een heel nieuw wettelijk stelstel voor de ruimtelijke ordening. Zo komen er naast het wetsvoorstel van een nieuwe Wet ruimtelijke ordening ook nog een Invoeringswet en een Besluit ruimtelijke ordening. De Invoeringswet regelt onder andere het overgangsrecht en de aanpassing aan de nieuwe Wro van een veertigtal wetten van andere departementen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet