NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Mooi Nederland' vraagt draaiboek

1 juni 2007


Het programma 'Mooi Nederland' wordt de komende maanden door VROM, IPO en VNG gezamenlijk uitgewerkt. Hiervoor wordt een draaiboek opgesteld. De Tweede Kamer wil een duidelijke aanpak van het ruimtegebruik van bedrijventerreinen. Dit is het resultaat van het overleg van minister Cramer (VROM) met de Tweede Kamer op 30 mei en met IPO en VNG op 31 mei over de uitvoering Nota Ruimte.

Aanpak ruimtegebruik bedrijventerreinen
De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de verrommeling van Nederland moet worden bestreden en wil dat de regering snel werk maakt van de aanpak van het ruimtegebruik van bedrijventerreinen. Alle partijen wensen een duidelijkere sturende rol van de overheid, ter linkerzijde vooral bij het rijk, ter rechterzijde van het politieke spectrum wordt de rol van de provincies en gemeenten van belang geacht. Ook kwamen uitvoerig allerlei suggesties over de tafel voor de aanpak van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen: van leegstandsheffing tot vereveningsfondsen. Duidelijk werd wel dat herstructurering vele honderden miljoenen gaat kosten die het rijk niet heeft en die niet alleen uit de opbrengsten van nieuwe bedrijventerreinen kunnen worden betaald. De meeste fracties staan erop dat nog voor de zomer duidelijkheid werd geboden over het te doorlopen traject met andere overheden en belangen.

Bestuursakkoord met IPO en VNG
Minister Cramer gaf in het overleg met de Tweede Kamer aan dat verrommeling symbool staat voor alles wat we met de ruimte niet willen, alles wat niet voldoet aan zorgvuldig, spaarzaam en efficiŽnt ruimtegebruik met een breed gedragen verwachting van de kwaliteit. Om dat aan te pakken wil de minister met de huidige Nota Ruimte als basis in de uitvoering nadrukkelijker accenten leggen op "centraal wat moet". De minister ziet als oorzaak van het te grote ruimtebeslag door nieuwe bedrijventerreinen de hoge kosten voor herstructurering en het gebrek aan regionale afstemming. Voor aanpak van de verrommeling en bedrijventerreinen wil zij vanuit een eigen visie bestuursakkoorden sluiten met decentrale overheden. De minister steunde de suggesties van het CDA om goed te kijken naar de belemmeringen die gemeenten ondervinden bij herstructurering, zoals onteigening en bodemsanering. Ook wil ze kijken naar de mogelijkheden van financiŽle prikkels en stimulering vanuit het rijk. Zij verwierp de suggesties om via een structuurvisie centralistische instrumenten van AMvB's of verordeningen in stelling te brengen. Zij wil in een bestuursakkoord spelregels opnemen voor het benutten van ruimte voor bedrijventerreinen en afspraken wat te doen als de spelregels niet worden nageleefd.

Gezamenlijk draaiboek
De koers van minister Cramer voor bedrijventerreinen spoort goed met de visie van het IPO en is in lijn met het vorige week verschenen briefadvies van de VROM-raad 'Stuur op Mooi Nederland'. In het bestuurlijke overleg op 31 mei waren IPO en VNG positief over de gezamenlijke uitwerking van het programma Mooi Nederland. Hiervoor wordt een draaiboek opgesteld.
Wel vonden de IPO- en VNG-delegatie het zorgelijk dat de minister de regie dreigt te verliezen over het programma nu andere departementen voor belangrijke onderdelen een trekkersrol gaan vervullen (klimaat door Verkeer en Waterstaat; groen door LNV). Ook waarschuwden beide delegaties niet te snel in de reflex van "centraal wat moet" te schieten. De huidige ruimtelijke inrichting is helemaal volgens eerder vastgesteld sectoraal beleid, aldus gedeputeerde Calon. Hij vroeg de minister nieuwe verkokering te voorkomen. Minister Cramer onderstreepte dat de Nota Ruimte leidend voor het programma blijft.
De VNG-delegatie was teleurgesteld over het gebrek aan rijksmiddelen voor de herstructurering voor wonen en bedrijventerreinen, waardoor de druk op nieuwe uitleglocaties kan verminderen. In aansluiting op het overleg met de Tweede Kamer wil Minister Cramer met IPO en VNG in gesprek gaan over het ontwikkelen van fondsen hiervoor.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet