NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPCC rapport en betekenis voor Nederland

11 juni 2007

Dit jaar staat in het teken van het vierde klimaatrapport van het IPCC, het gezaghebbende klimaatpanel van de Verenigde Naties. Inmiddels zijn drie van de vier deelrapporten verschenen, waarvan nu ook de betekenis voor Nederland is geīnventariseerd.

De voornaamste conclusies zijn:
1. De mensheid heeft een onmiskenbare invloed op het klimaat en dat blijft nog eeuwen zo, zelfs als we maatregelen nemen om die invloed te beperken. Reeds waargenomen veranderingen, zoals gemiddeld hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel en veranderingen in neerslag en extreem weer, zullen verder doorzetten. Er zijn steeds meer gegevens en argumenten die dit beeld versterken en onderbouwen.

2. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker zichtbaar voor natuur, mens en maatschappij, aldus het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Er zijn meer en betere onderzoeksgegevens en uitvoeriger en betere documentatie beschikbaar. Die bieden een sterkere wetenschappelijke basis voor een goede beoordeling van veranderingen van het klimaat in diverse regio's en de gevolgen daarvan.

3. Er zijn maatregelen genoeg beschikbaar om de groei van broeikasemissies terug te dringen en zo de mondiaal gemiddelde opwarming te beperken tot 2 ā 3 graden Celsius. Zonder extra klimaatbeleid zouden de broeikasgasemissies juist met 25-90% stijgen tussen 2000 en 2030. Beperking tot 3 graden leidt naar schatting tot 0,6% afname van het bruto mondiaal product (BMP) in 2030. Volgens berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) komt dit neer op gemiddeld 60$ per wereldburger. Tegen hogere kosten is het ook mogelijk de stijging te beperken tot 2 graden. Dit komt neer op circa 3% afname van het BMP (MNP: gemiddeld 300$ per wereldburger).

Brochure betekenis IPCC rapport voor Nederland
Naar aanleiding van het verschijnen van deze IPCC klimaatrapporten heeft het PCCC (Platform Communication on Climate Change) op 6 juni 2007 in Amsterdam het symposium "Het IPCC rapport en de betekenis voor Nederland" georganiseerd. Het PCCC heeft een eerste verkenning uitgevoerd van de betekenis van de IPCC rapporten voor de Nederlandse situatie. Deze resultaten en de belangrijkste conclusies van de IPCC-rapporten zijn vastgelegd in een brochure, die tijdens het symposium is aangeboden aan Hans Bolscher, directeur van Klimaatverandering en Industrie van het ministerie VROM.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet