NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen Zeeuws Akkoord over Natuurpakket Westerschelde

5 juni 2007

Op 5 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten vastgesteld dat een Zeeuws Akkoord over het Natuurpakket Westerschelde niet mogelijk is. De organisaties ZLTO, Levende Delta en ZMF konden niet instemmen met een aantal uitgangspunten.
Komende periode
Op basis van deze constatering heeft het college op 5 juni 2007 een aantal besluiten genomen. Allereerst zal het college doorgaan met de regietaak. De komende periode zal zij zich beraden over de nieuwe invulling van die taak nu er geen Zeeuws Akkoord tot stand is gekomen. Dit betekent niet dat de inhoudelijke voorstellen en alternatieven uit het concept voorstel van tafel zijn. Deze vormen een onderdeel van het beraad in de komende periode. Daarnaast zal de provincie op korte termijn overleg plegen met de minister over het vervolgtraject.

Achtergrond
De uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde is onderdeel van een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen, waarin afspraken zijn gemaakt over het verbeteren van de toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid van de Westerschelde.

Op basis van dit verdrag hebben het rijk en de Provincie Zeeland in januari 2006 het Convenant Westerschelde ondertekend. Daarin staat dat de regierol voor de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde door de Provincie Zeeland wordt opgepakt. De regierol betreft de opgave om 600ha estuariene natuur langs de Westerschelde te ontwikkelen.

De Provincie Zeeland heeft deze regierol onder andere opgepakt door een open proces te organiseren waarin de meest betrokken maatschappelijke organisaties ruimte kregen om hun visie en ideeŽn kenbaar te maken. Op basis hiervan heeft intensief en constructief overleg plaatsgevonden tussen de belanghebbenden over de mogelijke oplossingsrichtingen en aanpak.
Dit proces heeft op 23 mei jl. geleid tot een Zeeuws Voorstel voor Natuurherstel in de Westerschelde. Dit concept voorstel moest de basis vormen voor een Zeeuws Akkoord. Vandaag is gebleken dat ondanks alle inspanning van provinciezijde een Zeeuws Akkoord niet mogelijk is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet