NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede duurzaamheidsverkenning

11 juni 2007

Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid tegen overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Dat stelt het Milieu en Natuur Planbureau (NMP) in het eerste deel van de tweede Duurzaamheidsverkenning. Hiermee onderschrijft het MNP de koers die dit kabinet en minister Cramer hebben ingezet. In de pijler duurzame leefomgeving van dit kabinet, waarvan minister Cramer coordinerend bewindspersoon is, wordt de voor de ruimtelijke inrichting noodzakelijke samenhang gebracht. Het kabinet zal het rapport bestuderen en een reactie opstellen.

Over de noodzakelijke samenhang zegt de minister: Als Minister van VROM heb ik tot taak de ruimtelijke samenhang in beeld te brengen en erop te sturen. Om samenhang tussen sectoraal beleid te vergroten Ún samenhang te versterken op de lange termijn ben ik samen met collegas en andere overheden bezig met diverse initiatieven die neerslaan in het beleidsprogramma van het kabinet. Grote vraagstukken met ruimtelijke consequenties, zijn voor mij:

Gevolgen van klimaatverandering

Biodiversiteit/natuur/water

Bereikbaarheid grote steden

Ruimte voor aantrekkelijke woon- en werkmilieus (waaronder groen)

Verrommeling van het landschap (waaronder bedrijventerreinen)

Herstructurering van steden/wijken en bedrijventerreinen

die zijn daarmee onderbouwend voor de uitgangspunten van het beleidsprogramma.

Naast het beleidsprogramma is het Kabinet bezig met andere strategische ruimtelijke projecten als Randstadvisie 2040, het Urgentie Programma Randstad, ARK Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat en Verkenning ruimtelijke opgaven op de lange termijn.

_ Bovenop de introductie van een kilometerheffing, levert ook de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer een aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Tenslotte moet er ruimte gereserveerd worden voor de verwachte toename van het rivierwater via de IJssel en het IJsselmeer.

Nodig op langere termijn (na 2010)
Op langere termijn zijn afspraken nodig over onder andere verplaatsing van -een deel van- Schiphol naar Lelystad en afspraken over de water- en natuurkwaliteit van grote wateren. Daarnaast is meer accent nodig op (internationaal belangrijke) natte natuur en mogelijk betekent dit een herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur.

Geen omslag in beleid nodig
Om de bovengenoemde acties uit te voeren is geen omslag in nationaal beleid nodig, maar wel meer samenhang. De Nota Ruimte en verschillende andere beleidsnota's bevatten al veel beleid dat deze richting opgaat. In het huidige beleid zit nog weinig lange termijn beleid voor klimaatverandering noch voor prioritering internationale natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet