NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Internationaal belangrijke natuur nog sterk bedreigd

21 juni 2007

Nederland heeft grote stukken internationaal belangrijke natuur in de duinen, de
laagveenmoerassen en bijvoorbeeld de getijdenwateren, die onder de bescherming
vallen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Natura 2000 gebieden. Echter,
ongeveer tweederde van deze natuur staat er momenteel slecht voor. De milieu-, wateren
ruimtecondities zijn onvoldoende om de Europese natuurwaarden in Nederland te
beschermen. Zo is er onvoldoende water van goede kwaliteit voor de natte habitats.
Verbetering van deze condities is één van de voorwaarden om de natuurdoelen te
bereiken. Een investering in goede beheerplannen is nodig om, per gebied, passende
oplossingen te vinden. Dit blijkt uit het rapport "Perspectieven voor de Vogel- en
Habitatrichtlijnen in Nederland", dat het Milieu- en Natuurplanbureau vandaag
presenteert op het gelijknamige symposium aan het Naardermeer.

Naardermeer
Het Naardermeer is één van die internationaal belangrijke gebieden, die model kunnen
staan voor kansen en knelpunten rond de Natura 2000. Het gebied is van belang als
broedgebied van onder meer Purperreiger, Snor en Zwarte Stern, terwijl de
kranswierwateren en veenbossen voorbeelden van internationaal belangrijke habitats
zijn. Maar het gebied staat onder voortdurende druk van de Randstad, zoals bleek uit de discussie rond de A6-A9.

Internationale samenwerking
De Vogel- en Habitatrichtlijnen schrijven expliciet voor dat de situatie voor soorten met
een "ongunstige staat van instandhouding" moet verbeteren. Enkele soorten hebben
echter een grote ruimtebehoefte -groter dan Nederland-. Andere soorten bereiken
Nederland als uitloper van hun verspreidingsgebied. Nederland kan voor deze soorten
de verbetering samen met Duitsland en België opnemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet