NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

486 miljoen van EU voor ontwikkeling platteland

22 juni 2007

De Europese Commissie heeft het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) voor de periode 2007-2013 goedgekeurd. Hiermee is het POP met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 van kracht geworden en komt een bedrag van 486 miljoen ter beschikking van de lidstaat Nederland. Het POP kent drie inhoudelijke hoofddoelen: versterking van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector, verbetering van het milieu en het platteland (landbeheer), en de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie. Daarnaast biedt POP de mogelijkheid om via de gebiedsgerichte Leaderaanpak projecten te starten.
Het komt nu aan op de uitvoering. De provincies zullen in totaal ruim 80% van de beschikbare POP-middelen wegzetten, al of niet in combinatie met eigen middelen en middelen uit het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied).

De voorbereiding voor het nieuwe POP, die heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking tussen het rijk en de provincies, heeft ruim drie jaar in beslag genomen. Na de indiening van het POP in december 2006 is het laatste half jaar intensief overlegd met Brussel. Onder meer is gesproken over de manier waarop Nederland de gekozen maatregelen wil hanteren en over de samenhang met andere Europese fondsen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet