NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanwijzing Natura 2000-gebieden - Drenthe wil gevolgen eerst in beeld

19 juni 2007

In een brief aan de minister van Landbouw en Natuur heeft gedeputeerde Munniksma de bezorgdheid in Drenthe rond de aanwijzing van Natura 2000-gebieden bij het ministerie onder de aandacht gebracht. Het conceptaanwijzingsbesluit van de minister begin dit jaar leidde tot ruim 800 zienswijzen in Drenthe. Het college deelt de bezorgdheid en pleit voor een andere procedure rond de aanwijzing Ún het betrekken van belanghebbenden bij oplossingen en het opstellen van beheersplannen.
Munniksma wil eerst de consequenties van de aanwijzing in beeld te brengen voordat Natura 2000-gebieden worden aangewezen. Onder recreatie- en agrarische ondernemers heerst bezorgdheid over de gevolgen voor de bedrijfsvoering als gevolg van de aanwijzing van de gebieden. Het college wijst op tegenstrijdigheden in de instandhoudingsdoelstellingen van soorten, maar ook op de gevolgen voor bijvoorbeeld de jacht. Ook blijken doelstellingen niet altijd helder, wat mogelijk ten koste gaat van juridisch houdbare beheersplannen.

Verder pleiten GS namens een groot aantal bedrijven voor het betrekken van ondernemingen in de aan te wijzen gebieden bij het opstellen van beheersplannen. Het gaat vooral om agrarische ondernemers en recreatieondernemers in en nabij de gebieden.

De minister had de provincie gevraagd om een reactie op de ingediende zienswijzen voor Natura 2000-gebieden. De Europese Natura 2000-gebieden worden dit najaar door de minister aangewezen en kunnen gevolgen hebben voor de nabije omgeving. De gebieden worden aanwezen in het kader van Natura 2000 om in Europees opzicht belangrijke natuurgebieden te beschermen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet