NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanwijzen Natura 2000-gebieden pas na opstellen beheerplannen

20 juni 2007

Gedeputeerde Staten van Gelderland adviseren de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Natura-2000 gebieden voorlopig aan te wijzen en eerst de beheerplannen te gaan opstellen. Pas als deze gereed zijn, kunnen de beschermde natuurgebieden definitief worden aangewezen.

Inspraak
In het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn wijst het Rijk de zogenoemde Natura 2000-gebieden aan. De ontwerpbesluiten voor negen Gelderse gebieden hebben begin dit jaar ter visie gelegen. Daar kwamen 700 inspraakreacties op, veelal met betrekking tot het grootste Gelderse natuurgebied, de Veluwe. Het merendeel van de reacties heeft geen betrekking op de besluiten zelf, maar op de gevolgen van een aanwijzing. Veel agrariŽrs en recreatie- en horecaondernemers vrezen beperkingen voor de uitoefening van hun bedrijf en voor de ontwikkelingsmogelijkheden ervan.

Beheerplannen
Gedeputeerde Staten hechten veel waarde aan een breed draagvlak voor het natuurbeleid. Vandaar dat zij de bewindsvrouw hebben gevraagd nog even te wachten met de definitieve besluiten en eerst met de beheerplannen aan de gang te gaan. In veel gevallen zijn GS initiatiefnemer voor het opstellen van de beheerplannen. De plannen kunnen een groot deel van de bestaande bezorgdheid over de mogelijke consequenties voor gebiedsaanwijzing wegnemen. De provincie geeft in de plannen aan welke vormen van bestaand gebruik kunnen worden voortgezet en welke als schadelijke handeling worden gezien en daarmee vergunningplichtig zijn. Het streven van de provincie is de beheerplannen medio 2008 in hoofdlijnen klaar te hebben.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet