NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vier ton voor bedreigde dieren en planten in Flevoland

19 juni 2007

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) draagt ruim vier ton bij aan het cre Žren van nieuw leefgebied voor bedreigde dier- en plantensoorten in de provincie Flevoland. Het gaat om de aanleg van waterpartijen, het herstel van zeventien oude vennen in het Kuinderbos, het langer maken van de Strandgaperbeek en het herstel van het Harderbroek, waarbij baggerwerkzaamheden maken dat de rietkwaliteit verbetert, hetgeen gunstig is voor diverse riet- en moerasvogels.
Met het geld kunnen projecten zoals de recent geopende 'Gelderse Slenk' bij Zeewolde een vervolg krijgen. De plannen waar LNV geld voor heeft vrij gemaakt maken deel uit van het lang lopende project 'Waternetwerken in de Oostrand'. LNV steunt hiermee Flevolandse projecten in het kader van de leefgebiedenbenadering van het soortenbeleid. Om in aanmerking te komen voor co-financiering door LNV heeft de provincie met diverse gebiedspartners - terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gemeenten, waterschap en verschillende soortbeschermende organisaties als Vlinderstichting, RAVON, Vogelbescherming en VZZ - concrete plannen ingediend voor het creŽren van nieuwe leefgebieden voor bedreigde dier- en plantensoorten.

Juist het feit dat de door de provincie Flevoland ingediende plannen door verschillende partijen zo enthousiast worden ondersteund, heeft er toe geleid dat het ministerie heeft ruim vier ton extra beschikbaar stelt voor 2007. Ook werk dat voortvloeit uit een project voor onderzoek naar wintervoedsel voor akkervogels zal nu worden uitgevoerd.

De vier ton maakt deel uit van een eerste tranche van verdelingen. Voor de vervolgverdeling is een projectvoorstel ingediend met betrekking op het Middengebied. Hiermee is een bedrag van 108.000 euro gemoeid. Overigens gebeurt dit in samenwerking met de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Universiteit van Wageningen.

Een en ander werd mogelijk gemaakt dankzij een amendement van Kamerlid Waalkens (PvdA) dat er toe geleid heeft dat er vijf miljoen euro beschikbaar is gekomen voor de uitvoering van soortenbeleidprojecten in 2007 .


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet