NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgese subsidie voor gemeentelijke archeologische kaarten

20 juni 2007

Gedeputeerde Staten hebben een bedrag van 500.000,- ter beschikking gesteld om gemeenten in staat te stellen eigen archeologische beleidskaarten te laten vervaardigen. Het gaat hierbij om voortzetting van een eerdere regeling. Inmiddels hebben 19 gemeenten een eigen archeologische beleidskaart opgesteld. De regeling wordt gecontinueerd om ook de andere gemeenten te stimuleren een dergelijke kaart te laten maken. De belangstelling hiervoor bij gemeenten in Limburg is groot.

Gemeenten zijn na inwerkingtreding van de nieuwe Monumentenwet per 1 september voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de in de bodem aanwezige archeologische waarden. Op dit ogenblik is dit een belang dat vooral door de Provincie wordt beschermd.

Nieuwe gemeentelijke archeologische kaarten dragen bij in het nemen van verantwoordelijkheid van gemeenten op dit vlak. Daarnaast wordt de onderzoeksdruk verkleind, omdat de gemeentelijke kaarten veel gedetailleerder zijn dan de provinciale. Dit maakt het mogelijk om aan te geven waar wel en geen onderzoek dient plaats te vinden. Als zodanig zijn de gemeentelijke kaarten richtinggevend voor de ruimtelijke ordeningsprocedures in een gemeente. De kaarten moeten dan ook door het gemeentebestuur formeel worden vastgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet