NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee miljard euro voor Nederlandse platteland

20 juni 2007

De Europese Commissie heeft haar akkoord gegeven aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) van Nederland. Dit deed zij na een unaniem positief advies van het PlattelandscomitÚ. Hierin zijn alle EU-lidstaten vertegenwoordigd. De goedkeuring betekent dat op basis van dit POP2 de komende zeven jaar naar verwachting ongeveer 2 miljard euro in het Nederlandse platteland kan worden ge´nvesteerd. "Hiermee kunnen we voorlopig uit de voeten", aldus een opgetogen minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is de Nederlandse invulling van de financiŰle ondersteuningsmogelijkheden die daarvoor in het Europese plattelandsbeleid worden geboden. Het POP2 is de opvolger van het programma voor de periode 2000-2006. Het programma waarmee het PlattelandscomitÚ van de EU nu heeft ingestemd, is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied en bevat de volgende vier prioriteiten:

Het versterken van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector;
het verbeteren van het milieu en de natuur;
het verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;
de uitvoering van de Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen).

Deze prioriteiten zijn vertaald in 24 concrete maatregelen die kunnen worden medegefinancierd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsfonds. Te denken valt aan modernisering van landbouwbedrijven (bijvoorbeeld door jonge boeren of milieu-investeringen), verbeteren van de infrastructuur in de landbouw, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, verdrogingsbestrijding, steun aan kleine ondernemingen, ondersteunen van toeristische activiteiten in het platteland, dorpsvernieuwing, verbeteren van het cultureel en landelijk erfgoed en ondersteuning van lokale Leader-groepen en samenwerkingsprojecten.

In het kader van het programma zal ook een Nationaal Plattelandsnetwerk worden ingesteld. Dit netwerk moet kansen op het platteland gaan benutten door mensen uit de bij de plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen te brengen.

Het Nederlandse programma is het derde van de 94 Europese ontwikkelingsprogramma's dat is goedgekeurd. Zweden en TsjechiŰ gingen Nederland voor.

Van de ongeveer 2 miljard euro die naar verwachting de komende zeven jaar in het Nederlandse platteland kan worden ge´nvesteerd, is een bedrag van bijna 500 miljoen euro afkomstig van de Europese Unie. Rijk en provincies dragen samen nog eens datzelfde bedrag bij. Ruim 600 miljoen euro bestaat uit verwachte aanvullende nationale overheidsfinanciering ('top ups') die in het kader van het programma als staatssteun is goedgekeurd. Verwacht wordt dat het programma een bedrag van 400 tot 600 miljoen euro aan particuliere investeringen zal genereren.

Nederland wil met het Plattelandsontwikkelingsprogramma een goed evenwicht bereiken tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het gebruik daarvan ten behoeve van land- en bosbouw, wonen, recreatie, gezondheid en persoonlijk welbevinden. Met andere woorden: een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet