NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Presentatie eindrapport project Particulier natuurbeheer aan minister Verburg

21 juni 2007

Op 21 juni presenteerde de projectgroep Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming haar eindrapport aan minster Verburg tijdens de slotmanifestatie op Landgoed De Eese in Eesveen. De conclusie is helder: Er is een groot potentieel voor Particulier natuurbeheer. Er zitten veel initiatieven in de pijplijn. De minister zei: 'Particulier natuurbeheer is een mooie manier om in ons land meer nieuwe natuur te krijgen. Het geeft ons land natuur die wordt beleefd als natuur van 16 miljoen Nederlanders.'

Bij Particulier natuurbeheer ontwikkelt een eigenaar met steun van de overheid zelf nieuwe natuur op eigen grond. 'Grondeigenaren zijn enthousiast maar kijken kritisch naar de financiŽn en de randvoorwaarden en continuÔteit die geboden worden. Daarnaast is er behoefte aan heldere spelregels die niet steeds veranderen en aan continuering van ondersteuning, communicatie', zo meldt het rapport. Na drie jaar voorlichting ten behoeve van het vergroten van de deelnamebereidheid aan particulier natuurbeheer zijn dit de belangrijkste conclusies. Het projectteam dat in opdracht van het ministerie van LNV heeft gewerkt, ziet talrijke kansen. Niet alleen voor de particulier natuurbeheerders zelf, maar ook voor het ministerie van LNV, provincies, terreinbeherende natuurorganisaties, Dienst Landelijk Gebied en de gemeenten.

Zeker stellen van regels en procedures
De doelgroepen zijn enthousiast. Toch groeit het aantal hectares nieuwe natuur nog niet in die mate die de projectgroep graag zou zien. Dat heeft vooral te maken met onzekerheid over de continuering. Om die reden is het van belang om continuering van financiŽn, regels en procedures zeker te stellen. De provincies hebben daarbij een centrale rol. Ook gemeenten kunnen inspelen op het reeds bestaande enthousiasme van grondeigenaren door particulier natuurbeheer aandacht te geven in het beleid voor het buitengebied.

Continuering van communicatie
Gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel is een warm voorstander van particuliere natuur, zo bleek uit zijn presentatie: 'De overheid moet voorkeur geven aan particulier initiatief'.

Provincies gaan een belangrijke rol spelen in het beleid en bij de communicatie aan de grondeigenaren. Het projectteam Particulier natuurbeheer heeft een consortium gevormd met Dienst Landelijk Gebied en Nationaal Groenfonds en een voorstel voor verdere stimulering aan de provincies voorgelegd. Het accent ligt op veldexcursie, kleinschalige oriŽnterende groepsbijeenkomsten en een praktijkleergang voor serieus geÔnteresseerden.

Samenwerking
Er is behoefte aan samenwerking, geven de grondeigenaren aan. Dit leidt tot aanbevelingen aan zowel het ministerie als aan terreinbeherende organisaties. Ten eerste kan het ministerie- samen met de natuurbeheerders - een kennissysteem ontwikkelen. Het doel hiervan is de expertise van particuliere natuurbeheerders, de samenwerking met andere beheerders en de kwaliteit van de natuur te verhogen. De terreinbeherende natuurorganisaties kunnen bouwen aan de samenwerking met particuliere natuurbeheerders door kennisuitwisseling en afstemming van het beheer.

Servicepunt Nieuwe Natuur
Om tegemoet te komen aan de behoefte van de doelgroep aan ondersteuning bij het traject van functieverandering, stelt minister Verburg ¨ 300.000,- ter beschikking om een Servicepunt Nieuwe Natuur in te stellen. Dit initiatief wordt de komende periode verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het Servicepunt op 1 oktober 2007 open gaat in het kantoor van Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) in De Klomp.

Voltooiing Ecologische Hoofdstructuur in 2018
Het communicatieproject ' Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming' is uitgevoerd in de jaren 2005 - 2007. De campagne is opgezet door een samenwerkingsverband van de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Communicatiebureau Peterink & Partners, Alterra en IPC Groene Ruimte. Het project is ontwikkeld om particuliere eigenaren te informeren, inspireren en stimuleren omtrent het omvormen van landbouwgrond in natuur. De reden hiervoor is het beleidsdoel dat in 2018 de Ecologische Hoofdstructuur voltooid moet zijn. Het streven daarbij is om circa 40% van de nieuwe natuur door particulier beheer te realiseren. Het project bestond onder andere uit het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellenden en het verzorgen van een krant met de laatste ontwikkelingen en achtergrondinformatie. In totaal hebben circa 3500 belangstellenden de 126 bijeenkomsten bezocht en zijn via de Particulier natuurbeheerkrant zo'n 20.000 mensen bereikt. Daarnaast heeft het project er voor gezorgd dat ook in het middelbaar en hoger onderwijs particulier natuurbeheer meer aandacht heeft gekregen. Kortom, het project heeft ervoor gezorgd dat particulier natuurbeheer sterker op de kaart is gezet.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet