NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeren in een mooi Nederland

2 juli 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 17 gebiedsontwikkelingsprojecten geselecteerd, die in aanmerking kunnen komen voor de financiŽle middelen die voor de uitvoering van de Nota Ruimte zijn bestemd. In het Nota Ruimte budget is tot 2014 1 miljard euro beschikbaar. Bij de selectie van de projecten heeft het kabinet ervoor gekozen de rijksinzet te richten op gebieden die onderdeel uitmaken van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, waar de ruimtedruk het grootste is en een aantal belangrijke ruimtelijke uitdagingen bij elkaar komen. Daarbij gaat het om integrale vraagstukken van duurzaamheid, klimaataanpassing, versterking van het landschap, verbetering van de infrastructuur en binnenstedelijke herstructurering.

Om in aanmerking te komen voor financiŽle ondersteuning moeten de projecten nader worden uitgewerkt in overleg met medeoverheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Bij de uitwerking gaat het onder meer om het aantonen van het maatschappelijke nut en noodzaak van het project en het aantonen van de financiŽle haalbaarheid. Nadat de projecten zijn uitgewerkt bepaalt het kabinet uiteindelijk of er een bijdrage uit het Nota Ruimte budget wordt verleend voor het project en zo ja, hoe groot die precieze bijdrage is.

Het kabinet kiest voor een verdeling van projecten in zes gebiedsopgaven. Concreet gaat het om:

1. Haarlemmermeer - Amsterdam - Almere

Schaalsprong Almere

Haarlemmermeer

2. Leiden - Rotterdam - Antwerpen

Stadshavens Rotterdam

Den Haag internationale stad

Mooi en Vitaal Delfland

Zuidplaspolder

3. Groene Hart en veenweiden

Oude Rijnzone

Westelijke veenweiden (inclusief Groot Mijdrecht)

Nieuwe Hollandse Waterlinie

4. Zuidoost Brabant - Noord Limburg

Brainport Eindhoven

5. Kust en rivierengebied

IJsseldelta &-Sprong

Waterdunen

Nijmegen omarmt de Waal

6. Overige nationale stedelijke netwerken, overige nationale landschappen en greenports:

Groningen Centrale Zone

Apeldoorn kanaalzone

Maastricht BelvťdŤre

Den Bosch Spoorzone.

Het kabinet kiest voor integrale gebiedontwikkeling omdat de beperkte ruimte in Nederland vraagt om slimme en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie en verkeer. De projecten zijn aangekondigd in het beleidsprogramma. Daar waar de projecten in de Randstad liggen, zijn ze ook opgenomen in het Urgentieprogramma Randstad.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet