NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschapsverordening Zuid-Holland gewijzigd: meer duidelijkheid en minder regels

3 juli 2007

Provinciale Staten hebben ingestemd met een voorstel van Gedeputeerde Staten om de Verordening Bescherming Landschap en Natuur (VBLN) te wijzigen en de Verordening Watergebieden en Pleziervaart (VWP) in te trekken.
Delen van deze verordeningen zijn ingetrokken met als doel duidelijker te maken wanneer de provincie en wanneer de gemeente verantwoordelijk is. Minder regels leidt bovendien tot lagere administratieve lasten. De Verordening Bescherming Landschap en Natuur gaat nu alleen nog over het dempen van sloten in het veenweidegebied, het omspuiten van grasland in de Bollenstreek en het plaatsen van reclameborden. Daarvoor wordt voortaan geen ontheffing meer verleend.

Omdat de provincie zich wil beperken tot haar eigen (wettelijke) taken of tot taken waarvoor anderen niet verantwoordelijk kunnen zijn is de Verordening Watergebieden en Pleziervaart per 1juli 2007 ingetrokken. De gemeenten hebben een jaar de tijd om zelf regels op te stellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet