NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bedrijventerrein Veerstalblok in Krimpenerwaard geschrapt

3 juli 2007

Bij de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost is door gedeputeerde staten de locatie Veerstalblok in de Krimpenerwaard geschrapt als locatie voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Op basis van onderzoek naar nut en noodzaak van bedrijventerreinen in Midden-Holland, blijkt dat er in de Krimpenerwaard voldoende aanbod is om de regionale vraag op te vangen.

De locatie Veerstalblok is gelegen in het Groene Hart, in de gemeenten Ouderkerk en Gouda, en sluit niet direct aan bij bestaand stedelijk gebied. In samenwerking met de regio en de gemeente heeft de provincie door Ecorys een onderzoek uit laten voeren naar vraag en aanbod van bedrijventerreinen in Midden-Holland. Voor de Krimpenerwaard is er behoefte aan ruimte voor 20 hectare bedrijventerrein. Daarnaast is er maximaal 2 à 3 hectare behoefte aan ruimte voor bedrijven die plaats moeten maken voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg. De vraag kan worden opgevangen op de twee nieuwe bedrijventerreinen in Bergambacht en Schoonhoven waar 21 hectare beschikbaar is. Ook is er nog voldoende aanbod van bedrijventerreinen in het overige deel van de regio Midden-Holland. Daarnaast zal bij herstructurering van bedrijventerreinen scherper worden gelet op het behalen van ruimtewinst.

Een speerpunt uit het coalitieakkoord van Zuid-Holland is de verbetering van de kwaliteit van het landschap, onder andere te bereiken door de aanpak van verrommeling. "Hoe mooi een bedrijventerrein ook kan zijn, we moeten voorkomen dat iedere dorpskern zijn eigen bedrijventerrein ontwikkelt. We kijken goed naar nut en noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen, zeker in kwetsbare landelijke gebieden. Wanneer er voldoende alternatieven voor handen zijn, hoeven er niet persé nieuwe locaties te komen. Daarnaast willen we via herstructurering van bedrijventerreinen, door meervoudig of intensiever ruimtegebruik, minimaal 10% extra vloeroppervlakte creeëren", aldus Manita Koop gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling.

In het streekplan Zuid-Holland Oost (vastgesteld in 2003) werd een ontwikkelingsrichting aangegeven voor een nieuw bedrijventerrein op de locatie Veerstalblok. Bij de vaststelling van de startnotitie voor de herziening van het streekplan is ingestemd met de heroverweging van het bedrijventerrein en de uitvoering van een onderzoek. De locatie Veerstalblok wordt nu geschrapt uit het ontwerpstreekplan Oost, herziening Veenweidepact Krimpenerwaard. Provinciale Staten moeten het ontwerpstreekplan nog vrijgeven voor ter inzage legging. Volgens de huidge planning ligt het ontwerpstreekplan inclusief de planMilieu Effect Rapportage (MER) vanaf medio september ter inzage. Vaststelling van de streekplanherziening door PS is voorzien in april 2008.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet