NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kust in de Kop van Noord-Holland veiliger, vitaler en mooier

4 juli 2007

De duinenkust van Petten tot Den Helder moet voor de komende decennia jaar niet alleen veiliger worden gemaakt, ook moet de strand- en duinzone aantrekkelijker worden voor recreanten, bezoekers en ondernemers. Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat de provincie hiervoor een combinatie van maatregelen onderzoeken.

Ruimtelijke kwaliteit
Om de veiligheid op peil te krijgen, wordt de kust tussen Petten en Den Helder verbreed, met name tussen Callantsoog en Groote Keeten, waar de duinenrij op zijn smalst is. Naast extra zand wil de provincie samen met het hoogheemraadschap en andere betrokken organisaties laten onderzoeken of er in de strand- en duinzone tussen Petten en Den Helder verdergaande mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling zoals een strandreservaat, horeca mogelijkheden en de aanleg van wandel- en fietspaden. Ook de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling in de zone achter de duinen wordt bij het onderzoek betrokken. Te denken valt aan recreatievoorzieningen, wandel- en fietspaden in de binnenduinrand en het verbeteren van de bereikbaarheid van de kust.


Veiligheid
Uitgangspunt bij het onderzoek naar de diverse varianten blijft het verbeteren van de veiligheid. De kust tussen Petten en Den Helder is aangemerkt als één van de twee zwakke schakels langs de Noord-Hollandse kust. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kozen in 2006 voor de zeewaartse verbreding van strand en duinen tussen Petten en Den Helder. De mogelijkheden en wensen van betrokken overheden zijn afgelopen periode verkend. De onderzoeksfase start nu en neemt zo'n twee jaar in beslag. Daarbij wordt ook de aansluiting op de versterking van de andere zwakke schakel, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, onderzocht. Het uitwerken van de diverse varianten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit levert geen vertraging op voor het veiliger maken van de kuststrook in de Kop van Noord-Holland.

"Water is niet alleen een bedreiging, het levert ook kansen op. Wat ik samen met het hoogheemraadschap en de betrokken gemeenten wil bereiken is een krachtige kust: niet alleen de kans op natte voeten verkleinen, maar tegelijkertijd ook de ruimtelijke kwaliteit en economische kracht van het gebied versterken. Het moet veiliger, vitaler en mooier", aldus Water-gedeputeerde Rinske Kruisinga.

Voorkeursvariant
Het onderzoek naar de voorkeursvariant vindt in nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap en de gemeenten Zijpe en Den Helder plaats. Bij de uitwerking worden ook bewoners, natuurorganisaties, ondernemers en de landbouwsector betrokken. Dit najaar start de eerste inventarisatieronde. Na deze inventarisatieronde en het uitwerken van de diverse varianten wordt een voorkeursvariant gekozen op basis van een afweging van de integrale effecten, de maatschappelijke kosten/baten en de financiële dekking.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet