NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale bijstand verzoeken schadevergoeding Grensmaas

4 juli 2007

De Provincie Limburg gaat personen of bedrijven bijstand verlenen, die als gevolg van de uitvoering van het Grensmaasproject, een verzoek tot schadevergoeding indienen van meer dan € 50.000,-.

Op 1 juli 2005 is de uitvoeringsovereenkomst Grensmaas gesloten tussen de Rijksoverheid, de Provincie en de uitvoerders van het Grensmaasproject. Op aandringen van de Provincie is in deze overeenkomst een regeling opgenomen over de wijze van afhandeling van schades die ten laste van de uitvoerder komen. Kenmerkend voor deze bestaande regeling zijn een snelle afwikkeling, een onafhankelijke en bindende beoordeling door het zogenaamde Meldpunt. Als bewijs van schade is aannemelijkheid voldoende. Deze bestaande regeling geldt niet voor verzoeken om schadeverzoeken met een omvang van meer dan € 50.000,-.

De Provincie heeft beloofd dat zij de verzoekers om schadeverzoeken van meer dan € 50.000,- niet in de kou zal laten staan. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel gemaakt over de wijze van bijstand die aan deze verzoekers geboden kan worden.

De regeling houdt in dat de Provincie aan deze schadeverzoekers bijstand aanbiedt. Deze bijstand zal zich vooral toespitsen op juridische ondersteuning en het verrichten van onderzoek. Een belangrijke voorwaarde voor het bieden van bijstand is dat het verzoek eerst wordt voorgelegd aan het Meldpunt. Het Meldpunt bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Zij beoordelen het verzoek. In tegenstelling tot de schadeverzoeken tot en met € 50.000,- is hun oordeel echter niet bindend voor de uitvoerders. Ook geldt de aannemelijkheidtoets niet.

Van de verzoeker kan voorts een eigen bijdrage worden verlangd. Het leveren van bijstand geschiedt aanvullend op een eventuele verzekering van verzoeker.

De Provincie zal jaarlijks € 100.000,- reserveren voor het verlenen van deze bijstand.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet