NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw onderzoeksprogramma voor een klimaatbestendig Nederland

6 juli 2007

Op voorstel van minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft het kabinet besloten 50 miljoen euro te reserveren voor onderzoek gericht op het klimaatbestendig maken van Nederland. De komende vijf jaar gaan de ministeries van VROM, OCW, LNV, VenW, EZ en een breed onderzoeksteam afkomstig uit vijf kennisinstellingen grensverleggende kennis ontwikkelen om Nederland meer klimaatbestendig te maken. Daarbij komen vragen aan de orde als: 'Hoe gaan we om met klimaatverandering' en 'Welke fundamentele maatschappelijke en wetenschappelijke problemen gaan we aanpakken?'

Het doel van het onderzoeksproject 'Kennis voor Klimaat ' is het ontwerpen van doeltreffende aanpassingsstrategieŽn in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden. De verwachting is dat door klimaatverandering het weer extremer zal worden. Zo zal bijvoorbeeld zowel de kans op zwaardere regenbuien als op lange perioden van droogte toenemen. Naar verwachting zal ook de gemiddelde temperatuur stijgen. Dit alles zal forse consequenties hebben voor mens en natuur en voor de manier waarop we ons land hebben ingericht.

Om concreet te maken wat dit voor consequenties heeft, zal het programma specifiek voor een aantal 'hotspots' kennis ontwikkelen. Zo zal er voor de regio Haaglanden samen met het bedrijfsleven gewerkt worden aan maatregelen waarin bijvoorbeeld waterberging en glastuinbouw samen kunnen gaan. Voor Schiphol en de Rotterdamse haven wordt bekeken hoe deze mainports in de toekomst zich kunnen handhaven wanneer het water verder stijgt en de windrichting verandert. Hierbij wordt in het bijzonder gezocht naar maatregelen die de veerkracht van de regio, in relatie tot weersextremen, in zowel ecologische als economische zin versterken.

Als onderdeel van dit project wordt een 'Klimaat Kennisfaciliteit' opgericht waar regionale overheden en het bedrijfsleven voor hen relevante klimaatinformatie op maat kunnen krijgen. Ook wordt er kennis uitgewisseld met andere klimaatgevoelige deltagebieden zoals New Orleans en Taiwan. Het gaat bij deze informatie niet alleen om scenario's voor neerslag en temperatuur, maar ook om informatie over de afgeleiden daarvan zoals rivierafvoeren, golfkracht en veranderingen in ecologische omstandigheden.

Voorbeeldgebieden
Het onderzoeksproject 'Kennis voor Klimaat' concentreert zich op 'hotspots' die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Voor een aantal voorbeeldgebieden wordt, op basis van bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis, een aanpak ontwikkeld om die gebieden veiliger te maken. Deze voorbeeldgebieden zijn:

het Stadsgewest Haaglanden

Schiphol en omgeving

de Rotterdamse regio

de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta

de Waddenzee

het rivierengebied

ondiepe wateren en veenweidegebieden

droge rurale zandgronden.


Deelnemers
Het onderzoek wordt gefinancierd door de ministeries van VROM, OCW, VenW, LNV, en EZ en in samenwerking met Wageningen UR, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, KNMI, TNO en het Stadsgewest Haaglanden uitgevoerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet