NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddenzee gaat voor nominatie Werelderfgoed

4 juli 2007

Het College van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van de procedure en het tijdpad voor de nominatie van de Waddenzee tot Werelderfgoed en heeft ingestemd met de brief die hierover naar Provinciale Staten wordt verstuurd. Naar verwachting zal de Waddenzee in 2009 tot het Werelderfgoed behoren. De nominatie vindt plaats in nauwe samenwerking met de regionale overheden en andere regionale belanghebbende partijen. Een Duits-Nederlandse werkgroep bereidt het nominatiedossier voor.

Voor het Nederlandse deel van de voorbereiding is een nationale projectgroep ingesteld. Deze wordt voorgezeten door de burgemeester van Terschelling, mr. J.M. Visser. De projectgroep bestaat verder uit ambtelijke vertegenwoordigers van de gezamenlijke Waddenprovincies, de Waddenzeegemeenten, het samenwerkingsverband De Waddeneilanden en LNV. Zij zorgen ervoor dat de voorbereidingen conform UNESCO-vereisten verlopen. Daarnaast is er onder voorzitterschap van dhr. J. van Dijk, ex-gedeputeerde van Groningen, een klankbordgroep waarin zes niet bestuurlijke organisaties zijn vertegenwoordigd. De klankbordgroep adviseert de minister van LNV over het concept nominatiedossier, het communicatieplan en andere aangelegenheden die met de nominatie te maken hebben.

Het nomineren van de Waddenzee tot Werelderfgoed zal geen extra regelgeving of beperkingen met zich meebrengen. Voormalig minister Veerman van Landbouw, Natuur en Visserij heeft aangeboden om samen met de regionale overheidspartijen een convenant te ondertekenen waarin dit wordt vastgelegd. Zijn opvolgster minister Verburg heeft toegezegd dat deze afspraak blijft staan.

Onder Werelderfgoed wordt verstaan cultureel en natuurlijk erfgoed dat behouden dient te worden voor de mensheid, omdat het unieke universele waarden heeft. Het gaat hierbij om monumenten, gebouwencomplexen en landschappen. Een plek waar een werelderfgoed staat, wordt door UNESCO aangeduid als 'site'. In Nederland zijn zes sites, waaronder het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Het Werelderfgoedcomité van Unesco beoordeelt of de Waddenzee op de lijst komt te staan.

UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Het is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als doel het waarborgen van vrede en veiligheid door de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet