NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prof. dr. Jan van Groenendael benoemd tot gegevensautoriteit natuur

11 juli 2007

Minister Verburg heeft prof. dr. J. M. van Groenendael vandaag benoemd tot Gegevensautoriteit Natuur. De heer Van Groenendael is hoogleraar in de Aquatische Ecologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Hij is benoemd vanwege zijn brede kennis van de problemen rondom de Nederlandse biodiversiteit, zijn bestuurlijke ervaring en zijn uitgebreide netwerk onder onderzoekers, beheerders en inwinners van natuurgegevens. De minister wil met het benoemen van een Gegevensautoriteit een oplossing bieden voor de huidige spanning tussen economische ontwikkeling en behoud van biodiversiteit in Nederland. Zij verwacht dat Van Groenendael als Gegevensautoriteit in staat zal zijn een brug te slaan tussen economie en ecologie.

Er is in ons land een voortdurende achteruitgang in biodiversiteit en er worden in toenemende mate beperkingen opgelegd aan het handelen van mensen wanneer die diversiteit bedreigd wordt. De Gegevensautoriteit Natuur gaat de kwaliteit van de natuurinformatie waarborgen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een goede (digitale) infrastructuur zodat gegevens beter toegankelijk en beschikbaar zijn.

Daarnaast stimuleert de Gegevensautoriteit een betere aansluiting tussen vraag en aanbod naar natuurgegevens. Deze gegevens, over de verspreiding en ontwikkeling van flora en fauna in Nederland, zijn van groot belang voor een breed scala aan gebruikers: van bedrijfsleven en (semi-) overheden tot maatschappelijke organisaties en wetenschap.

Het ministerie van LNV benoemt Van Groenendael om vanuit zijn brede netwerk en onafhankelijke positie de beschikbaarheid van betrouwbare natuurgegevens te verbeteren. "Het is technisch en organisatorisch mogelijk de gewenste gegevens actueel, betrouwbaar en beschikbaar te krijgen. Het maakt duidelijk waar rekening moet worden gehouden met beschermde soorten en waar ruimte is om te bouwen en te ontwikkelen", aldus Van Groenendael.

Het ministerie van LNV gaat er vanuit dat een eenduidige, betrouwbare en integrale gegevensvoorziening in de toekomst zal leiden tot een consistentere toepassing van wet- en regelgeving.

De onafhankelijkheid van de Gegevensautoriteit krijgt mede vorm door het instellen van een Wetenschappelijke Adviesraad. Toeleveranciers en gebruikers van natuurgegevens worden vertegenwoordigd in een Programmaraad. Deze organen zullen in de komende maanden in nauw overleg met Van Groenendael en betrokken partijen worden samengesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet