NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Proefproject nationale database Flora en Fauna van start

16 juli 2007

Het Stadsgewest Haaglanden en de Gegevensautoriteit Natuur (GA-N) van het
ministerie van LNV gaan samen een proefproject in voor het inwinnen van
gegevens over flora en fauna, habitats en andere ecologische gegevens.
Minister Gerda Verburg en regiobestuurder Marcel Houtzager van het
Stadsgewest ondertekenden daarvoor donderdag een overeenkomst. Doel van
het proefproject is om met lagere onderzoekskosten en kortere procedures
sneller duidelijkheid te krijgen waar bepaalde soorten planten en dieren
voorkomen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor onder andere
ruimtelijke plannen, beleidseffect-rapportages, vergunningverlening en
voorlichting.

Het Stadsgewest wil ervaring opdoen met het uitwisselen en benutten van
natuurgegevens. Het gaat om gegevens van gemeenten die deelnemen in het
Stadsgewest en gegevens van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties
(PGO's) verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). De
gegevens zullen gedurende de pilot via de Nationale Databank voor Flora en
Fauna (NDFF) ter beschikking worden gesteld. Het is de verwachting dat het
gebruik van dit soort gegevens de kwaliteit, de kosten en de snelheid van
het werk van de gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening positief
be´nvloedt.

De GA-N wil een landelijke databank van betrouwbare en goed beschikbare
natuurgegevens oprichten. Aan de hand van de databank wordt snel duidelijk
waar rekening moeten worden gehouden met beschermde soorten en waar ruimte
is om te bouwen en ontwikkelen. Met de ervaringen uit het proefproject
worden de instrumenten en de procedures rond de gegevensvoorziening verder
vorm gegeven. De samenwerking tussen het Stadsgewest Haaglanden en de GA-N
is de eerste pilot. Het is de bedoeling de ervaringen van beide partijen
later te gebruiken voor landelijke toepassing.

De minister van LNV heeft Jan van Groenendael benoemd als Gegevens
Autoriteit-Natuur. Van Groenendael gaat vanuit zijn brede netwerk en
onafhankelijke positie de beschikbaarheid van betrouwbare natuurgegevens
verbeteren. Door de kwaliteit van de natuurinformatie te waarborgen wil de
GA-N een brug slaan tussen economie en ecologie. De GA-N ontwikkelt een
(digitale) infrastructuur zodat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn.
Daarnaast stimuleert de Gegevensautoriteit een betere aansluiting tussen
vraag en aanbod naar natuurgegevens. Deze gegevens, over de verspreiding
en ontwikkeling van flora en fauna in Nederland, zijn van groot belang
voor een breed scala aan gebruikers: van bedrijfsleven en (semi-)
overheden tot maatschappelijke organisaties en wetenschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet