NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herstel hoogezandsche gorzen bij Cromstrijen

24 juli 2007

Gedeputeerde Staten hebben opdracht gegeven voor herstel en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden van de Hoogezandsche Gorzen in de gemeente Cromstrijen. Het gebied dat nu voor een groot deel uit water bestaat wordt zoveel mogelijk hersteld in zijn oorspronkelijke vorm. Dat betekent een natuurgebied met ondiep water, slik- en zandplaten, biezen, riet, en grasland. De afgekalfde gorzen worden aangevuld met zand uit het Hollands Diep, waardoor de veiligheid verbetert. De inrichting is medio oktober gereed.

De afgelopen tientallen jaren zijn, onder invloed van wind en scheepvaart en het ontbreken van beschermende maatregelen, vele tientallen meters gors verdwenen. Hierdoor gingen natuurwaarden verloren, en waren plaatselijk dijkversterkingen nodig om de veiligheid van de dijk te garanderen. Het herstel van de Hoogezandsche Gorzen is al vele jaren een wens van Zuid-Holland. Al in 1999 heeft Zuid-Holland met Rijkswaterstaat, gemeente Cromstrijen, Waterschap Hollandse Delta en de toenmalige eigenaar Fortis hierover afspraken gemaakt. Pas nu het gebied door de overheid is aangekocht kan het ingericht worden. Na de inrichting zal Staatsbosbeheer het gebied beheren. Rijkswaterstaat begeleid de uitvoering van het project.

Ecologische Hoofdstructuur
Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en ligt in het Natura 2000 gebied Hollands Diep. Langs de oevers van het Hollands Diep wil Zuid-Holland zoetwater getijdennatuur ontwikkelen. In korte tijd worden drie naast elkaar liggende gebieden ingericht. In 2005 is het Deltanatuurproject "Oeverlanden Hollands Diep" bij Strijensas gerealiseerd. Voor de "Oosterse Bekade Gorzen" bij Numansdorp wordt nu in overleg met de regio een plan opgesteld. Hierdoor ontstaat over een lengte van ongeveer 10 kilometer een sterke ecologische zone.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet