NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Uitvoering Kaderrichtlijn water moet ambitieuzer

26 juli 2007

Stichting Natuur en Milieu heeft samen met Natuurmonumenten en Stichting Reinwater de Tweede Kamer gevraagd de Europese Kaderrichtlijn water met meer ambitie uit te voeren. De Kamer behandelde op 20 juni 2007 de zogenoemde Decembernota 2006 van het vorige kabinet. Volgens die nota wordt het water pas echt schoon in 2027 en dan nog lang niet overal. Dat moet beter.

De emissies van nutriŽnten en bestrijdingsmiddelen naar sloten, meren, plassen en natte natuurgebieden moeten snel omlaag. Dat is goed voor de natuur. Bovendien zijn er veel baten van schoon water voor recreatie, wonen, en voor het bedrijfsleven.

De natuur- en milieuorganisaties menen dat bij het ontwerpen van maatregelen die erop gericht zijn het water schoon te maken, veel winst is te halen door combinaties te maken met verdrogingsbestrijding, natuurvriendelijke inrichting van oevers en waterberging. Het Rijk zou dat moeten stimuleren en met extra geld over de brug moeten komen.

De Tweede Kamer staat weliswaar achter de uitvoering van de Kaderrichtlijn water, maar legt sterk de nadruk op kostenbesparingen en het voorkomen van lastenstijgingen voor de agrarische sector. Natuur en Milieu meent dat het ontzien van de landbouw niet ten koste mag gaan van de natuur. Ze betwijfelt of de overheid wel voldoende geld over heeft voor het vinden van goede oplossingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet