NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties praten met informateur LNV over mosselzaadvisserij

6 juli 2007

Vier natuurorganisaties praten vandaag met informateur Sicko Heldoorn over natuurbescherming en schelpdiervisserij in de Nederlandse kustwateren, Waddenzee en Zeeuwse Delta. De informateur heeft van de minister van LNV de opdracht gekregen om hierover een advies op te stellen. De natuurorganisaties willen dat in dit advies de natuur in de Nederlandse kustwateren niet alleen op papier, maar ook in de praktijk voorop staat.


De organisaties (Waddenvereniging, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting WAD en Vogelbescherming Nederland) zijn blij met het initiatief van de minister van LNV om de informateur te laten kijken naar de inpasbaarheid van schelpdiervisserij in de kustnatuur. Het kan leiden tot een doorbraak in de huidige gang van zaken, waarbij het ministerie onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt voor het herstel van Natura 2000 kustnatuur door keer op keer de rechter te laten beslissen over omstreden vergunningen.

De Waddenzee en de Zeeuwse Delta zijn niet alleen nationaal, maar ook internationaal van groot belang. Voor miljoenen vogels bestaat er geen alternatief om tijdens de trek bij te tanken, te broeden of te overwinteren. Wilde schelpdierbanken, zoals mosselzaadbanken, zijn een belangrijk element in het kustgebied: niet alleen als voedsel voor vogels, maar k vanwege de sedimentvangende functie als bouwer van wadplaten. De banken zijn daarmee niet alleen van belang voor de biodiversiteit in de kustwateren. Zij vormen een belangrijke buffer voor de zeespiegelrijzing door klimaatveranderingen.

De Nederlandse wadplaten met schelpdierbanken verkeren onder meer door schelpdiervisserij in een slechte staat, net als de daarvan afhankelijke vogelsoorten als kanoet, eidereend en scholekster. De natuurorganisaties vinden dat de kustnatuur nu eerst ruimte voor herstel moet krijgen. Ook het ministerie geeft in haar eigen Natura 2000 doelendocument en de concept-Natura 2000 aanwijzingsbesluiten aan dat dit herstel noodzakelijk is.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet