NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe stap op weg naar transparanter welstandsbeleid

1 aug 2007

Alle gemeenten kunnen binnenkort hun ambities voor ruimtelijke kwaliteit op internet kwijt. Een klik op de kaart of een postcode intypen, is genoeg om te weten wat de gemeente vindt van de kwaliteit van de buurt waarin je woont, en met welke kwaliteitsaspecten je rekening moet houden als je wilt verbouwen.
Met het ondertekenen van een convenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken op 3 augustus 2007 heeft de Federatie Welstand een belangrijke stap gezet naar de automatisering van het welstandsbeleid. De komende maanden wordt de software ontwikkeld waarmee welstandsnota's via kaarten op internet raadpleegbaar zijn en wordt het Informatiemodel Welstand (IMWE) in de dagelijkse praktijk van tien gemeenten op robuustheid getest. Op deze wijze wordt een concrete stap gezet richting transparanter welstandsbeleid. Gemeenten winnen hierdoor aan efficiŽntie en kunnen burger en professional beter van dienst zijn.

Door welstandsinformatie makkelijk toegankelijk te maken voor burger, ambtenaar en professional, wordt welstandsbeleid transparant, gebruiksvriendelijk en effectief. De bureaucratie neemt af, want iedereen heeft toegang tot dezelfde relevante informatie. Dit sluit naadloos aan op de doelstellingen van het programma 'Andere Overheid'. In dat kader heeft BZK besloten bij te dragen aan het project WelstandTransparant. Met de ondertekening van het convenant kunnen nu een aantal concrete stappen richting transparanter welstandbeleid gezet worden.

Nieuw is de gecombineerde toegang tot teksten, foto's en kaarten. Binnenkort kan iedere gemeente in Nederland haar welstandsnota publiceren via een centrale serveromgeving. De nota's zijn via webservices benaderbaar voor een scala aan toepassingen. Zo kan een gemeentelijke website de nota publiceren, maar kan ze tegelijkertijd gekoppeld worden aan het fotoarchief en de administratie van de provinciale welstandsorganisaties of aan een digitaal loket van de gemeente.
Drie grote softwareleveranciers, CROtec, Giskit en Nedgraphics ontwerpen op dit moment de applicatie waarmee gemeenten hun welstandsgebieden in kaart kunnen brengen. De ontwikkeling sluit aan bij de digitalisering van bestemmingsplannen, zodat beide informatiestromen in de toekomst geÔntegreerd opgevraagd kunnen worden.

Wanneer de software ontwikkeld is, zal deze geÔmplementeerd worden in de dagelijkse praktijk van tien gemeenten. Om de robuustheid van het model goed te kunnen testen, is de diversiteit van welstandnota's van de te kiezen gemeenten, zo groot mogelijk. Zo zijn deze door verschillende bureaus opgesteld, liggen de gemeenten verspreid over heel Nederland, en maken zij gebruik van verschillende typen software. De welstandsnota's van deze gemeenten zullen na implementatie volledig raadpleegbaar zijn op internet.

Uiteindelijk is het streven om welstandsinformatie geÔntegreerd raadpleegbaar te maken met informatie uit andere sectoren, zoals ruimtelijke ordening (IMRO) en cultuurhistorie (IMKiCH). Impliciet wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de vergroting van ruimtelijke kwaliteit, zoals dat door het programma Mooi Nederland wordt nagestreefd. Voor afstemming op een concreter niveau werkt WelstandTransparant samen met andere projecten, zoals de 'Wat mag waar kaart'. Het geÔntegreerd aanbieden van informatie is ook van groot belang voor de introductie van de Omgevingsvergunning. En dat betekent dan weer een vergroting van efficiŽntie, transparantie en toegankelijkheid van gemeentelijk beleid. De verwachting is dat de voordelen hiervan zo aantrekkelijk zijn dat de meeste gemeenten hun nota's nŠ deze fase IMWE-geconverteerd zullen presenteren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet