NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen aspect bij realisering prachtwijken

2 aug 2007

Een delegatie van Groenforum Nederland heeft op 9 juli 2007 met minister Vogelaar (WWI) gesproken over de mogelijkheden van groen bij haar voornemen om van aandachtswijken prachtwijken te maken. De minister toonde zich verheugd over het aanbod van de stichting om te helpen bij de realisering van haar beleidsvoornemens. Er is afgesproken dat Groenforum Nederland met voorstellen komt die projectmatig kunnen worden opgepakt. Voorwaarde is dat bewoners in een wijk zich kunnen identificeren met het project, en het idee hebben dat dit bijdraagt aan hun welzijn en woongenot.

De projecten vallen onder een aantal onderwerpen, zoals het analyseren van de woonvisies van gemeenten op groene aspecten. Een ander onderwerp is om goede voorbeelden breed onder de aandacht te brengen, en de economische consequenties in kaart te brengen. Ook wil het groenforum de mogelijkheden onderzoeken om bestaande kenniscentra met elkaar te verbinden, en de toegankelijkheid hiervan te vergroten. De websites degroenestad.nl en groenforumnederland.nl zijn hierbij belangrijke informatiebronnen. Verder zouden er objectieve criteria moeten komen waarmee vastgesteld kan worden of een stad, dorp of wijk zich voldoende inzet om de mogelijkheden die het groen biedt, optimaal te benutten. De partijen waren het erover eens dat bewonersparticipatie essentieel is voor het realiseren van projecten.

Groenforum Nederland zal haar leden bij elkaar roepen om afspraken te maken hoe alle partners kunnen bijdragen aan het welslagen van een groene stad en wijk. Dit vanuit hun positie bij de beleidsplanning, de uitvoering of het onderhoud van groen. Aedes maakt ook deel uit van het Groenforum Nederland waarbij bijna zeventig organisaties en overheidsinstellingen zijn aangesloten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet