NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Valkruid provinciale bloem van Drenthe

20 aug 2007

Lezers van Grasduinen en vrijwilligers van FLORON hebben voor elke provincie een provinciale bloem gekozen. Voor Drenthe is valkruid uit de bus gekomen. Van alle inzenders heeft 24% voor valkruid als provinciale plant van Drenthe gekozen, op de voet gevolgd door dophei en zevenster.

De provincie Drenthe is verheugd dat valkruid de provinciale bloem is geworden. Deze soort is voor haar het vlaggenschip van gevarieerde heide. Gaat het goed met valkruid, dan gaat het ook goed met andere planten en dieren van het soortenrijke heidelandschap. De provincie rekent het tot haar taak om op te komen voor bedreigde planten- en diersoorten en hun milieu. Daarvoor werkt de provincie nauw samen met terreinbeheerderende organisaties, vrijwilligersgroepen en particulieren. Voor valkruid houdt dat o.m. meer in dat zij beheersadviezen geeft, gericht op het leefmilieu van de plant, en actief bijdraagt bij het in kaart brengen van de actuele verspreiding.

Geneeskrachtig en beschermd
Valkruid is een plant van heide en schrale graslanden, met een voorkeur voor wat leem in de bodem. Bovendien is het een soort die van koude omstandigheden houdt, zoals bergen en noordelijke streken. Drenthe is de koudste provincie van Nederland. Mede daarom komt valkruid van oudsher het meest in Drenthe voor. Door zijn geneeskrachtige eigenschappen is Arnica montana, de Latijnse naam van valkruid, al eeuwenlang geplukt en uitgegraven. Overigens valt Arnica tegenwoordig onder de bescherming van de Flora- en Faunawet en de Europese Habitatrichtlijn.

Niet rooskleurig
In 1990 bleek tijdens een inventarisatie door het ministerie van LNV en de provincie Drenthe, dat de "gele margriet" ernstig was achteruitgegaan. In 2000, krap 10 jaar later, werd duidelijk na een onderzoek naar de levensvatbaarheid van valkruid aan de Universiteit van Amsterdam (UVA), dat zo'n 40% van de beschreven populaties uit het Valkruidboekje waren verdwenen en dat 50% van de populaties ver onder een bestaansminimum probeert stand te houden. Het ziet er dus niet rooskleurig uit voor deze prachtplant. Extra beheersmaatregelen kunnen soelaas bieden, zoals al wel gebleken is in het Dwingelderveld, in spoorbermen en in het Ooster- en Westerzand.
Vanwege deze kritische situatie wordt dit jaar de situatie van valkruid in Nederland opnieuw in kaart gebracht door alle bekende groeiplaatsen na te lopen. Sheila Luyten van de UVA, vrijwilligers van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD), Landschapsbeheer Drenthe en de Provincie Drenthe werken hier aan mee. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2008 gepresenteerd op de vrijwilligersdag van de WFD.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet