NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Deltamanifest aangeboden aan nieuwe voorzitter Deltaraad

13 juli 2007

Op donderdag 12 juli 2007 heeft een brede coalitie van maatschappelijke organisaties uit het Deltagebied het Deltamanifest aangeboden en toegelicht aan de nieuwe voorzitter van de Deltaraad en tevens nieuwe Zeeuwse gedeputeerde van Water de heer F.K. Hamelink.
Op 14 mei 2007 werd het Deltamanifest al door dezelfde coalitie aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw J.C. Huizinga - Heringa.
In het manifest doen de maatschappelijke organisaties een duidelijke oproep aan het Rijk en de regionale overheden dat er op korte termijn ge´nvesteerd moet worden in de Deltawateren. In het bijzonder de aanpak van de blauwalgproblematiek in het Volkerak - Zoommeer vraagt om een bestuurlijke doorbraak.

Gedeputeerde Hamelink toonde zich, net als staatssecretaris Huizinga een paar weken geleden, erg ingenomen met het feit dat het manifest zo breed wordt gedragen.
De samenwerking van natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten) enerzijds en organisaties van het bedrijfsleven (Producentenorganisatie Mossel, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Kamer van Koophandel en de Recron) vindt Hamelink uitzonderlijk.
Het laat volgens de voorzitter zien dat er niet alleen problemen zijn als gevolg van de opkomende klimaatveranderingen in het Deltagebied, maar juist ook kansen.
'Kansen om de deltawateren weer ecologisch gezond te maken en kansen om de economische vitaliteit te versterken'. De resultaten hiervan zullen op langere termijn ook op nationale schaal profijt opleveren volgens hen.

Reden waarom de elf partijen elkaar gevonden hebben is omdat zij alle van mening zijn dat de Deltawateren van grote betekenis zijn voor de regionale en (inter-)nationale economie.

Daarnaast ziet de maatschappelijke coalitie kansen voor het gebied als proeftuin voor innovatieve ontwikkelingen op het vlak van water, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.
'De Deltawerken zijn nog steeds een voorbeeldfunctie van hoe Nederland omgaat met waterbeheer en veiligheid. Die voorbeeldfunctie moet, met een bredere inhoud, ook voor de toekomst behouden blijven.'
Gewaarschuwd werd in dat verband dat maatregelen rond het Natura 2000-beleid en de Kader Richtlijn Water geen rem op de regio moeten zetten, maar juist kansen dienen te bieden.

Gedeputeerde Hamelink gaf als eindreactie dat hij samen met de coalitie en vele andere partijen alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat het Deltagebied op nationaal niveau prioriteit krijgt. Daarnaast wil de Provincie Zeeland zich ervoor inzetten dat op zo kort mogelijke termijn definitieve besluiten worden genomen over het zoet houden of zout worden van het Volkerak-Zoommeer. In het geval van een zout Volkerak-Zoommeer zal ook een oplossing gevonden moeten worden voor de zoetwatervoorziening voor de landbouw.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet