NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer sturing op groei paardensector in Overijssel

22 aug 2007

De snelle groei van de paardenhouderijsector in Overijssel vraagt om een aanpassing van het provinciaal ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied. Gedeputeerde Staten hebben besloten het beleid op twee onderdelen te verruimen.
Hiermee wil de provincie de snelle groei faciliteren door op vrijkomende agrarische gebouwen meer ruimte te bieden en tegelijkertijd te stimuleren dat de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing van de paardenhouderijbedrijven wordt verbeterd. De Handreiking beoordeling ruimtelijke plannen (waarin het streekplanbeleid nader is uitgewerkt) zal worden herzien op de onderdelen "Paardenhouderijen" en "Bijgebouwen bij burgerwoningen in het landelijk gebied".

Vestiging stimuleren
De Provincie Overijssel wil nieuwe paardenbedrijven stimuleren zich te vestigen op vrijkomende agrarische erven. Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu, tijdens zijn presentatie op stoeterij "Enterbrook" in Enter: "De paardenhouderijsector is bij uitstek een geschikte nieuwe functie voor een vrijkomend agrarisch bedrijf. Met de aanpassing in het beleid hopen we deze ontwikkeling van snelle groei goed op te vangen en bedrijven te stimuleren zich op vrijkomende agrarische bouwpercelen te vestigen. Hiermee versterken we de economische positie van het landelijk gebied en stimuleren we de landschappelijke inpassing."

Op vrijkomende agrarische erven in de landbouwgebieden kunnen paardenhouderijen groeien tot een omvang van 1 hectare. Nieuwvestiging van paardenbedrijven op een nieuw agrarisch bouwblok is alleen mogelijk voor de grote agrarische paardenhouderijen (fok- en opfokbedrijven) binnen de echte landbouwgebieden in Overijssel (gebieden die vrijwel uitsluitend een agrarische functie hebben en geen deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur).

Burgerwoningen in het buitengebied
Gedeputeerde Staten bieden daarnaast meer ruimte voor het saneren en vervangen van ontsierende bijgebouwen bij burgerwoningen in het buitengebied. Burgers en hobbyboeren beheren in toenemende maten delen van het landelijk gebied in Overijssel. De Provincie Overijssel wil dit faciliteren door beperkte nieuwbouw van bijgebouwen bij burgerwoningen in het buitengebied mogelijk te maken, mits daar sanering van bestaande landschapsontsierende bebouwing tegenover staat en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het erf wordt verbeterd. Dit biedt meer mogelijkheden voor bewoners van het landelijk gebied. Ook uit het oogpunt van dierenwelzijn is het soms noodzakelijk om oude schuren en stallen van hobbyboeren te vervangen.

De herziening Handreiking beoordeling ruimtelijke plannen treedt op 1 september 2007 in werking.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet