NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk en provincies sluiten financieel akkoord voor 2008

4 sept 2007

Kabinet en IPO (Interprovinciaal Overleg) zijn het er vandaag over eens geworden dat de provincies in 2008 in totaal EUR 200 mln. provinciale middelen inzetten voor de investeringsagenda van het kabinet. Het gaat om infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), om het Project Mainport Rotterdam en om het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Deze provinciale bijdrage komt in de plaats van de afspraak in het Coalitieakkoord om de provinciale vermogens af te romen. Een gemengde commissie gaat het komende half jaar voorstellen ontwikkelen voor de decentralisatie van taken van Rijk naar provincies.
Op basis van deze voorstellen wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de nadere financiŽle afspraken tussen Rijk en provincies voor de periode 2009-2011. Deze afspraken hebben betrekking op een provinciale bijdrage van EUR 600 mln. aan de rijksbegroting. Kabinet en IPO streven ernaar op basis van het advies van de commissie in het voorjaar van 2008 een bestuursakkoord tussen het Rijk en de provincies te sluiten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet