NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ondertekening uitvoeringsovereenkomsten aanpak watersysteem

10 sept 2007

De Provincie Limburg heeft vandaag, 10 september 2007 de uitvoeringsovereenkomsten getekend met de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Namens de Provincie tekenden gedeputeerde G.H.M. Driessen en namens de waterschappen respectievelijk de heer J. Schrijen en de heer H. van Alderwegen.

Belangrijke overeenkomsten
Het belang van de beide overeenkomsten is dat hierin financiŽle en procedurele afspraken worden vastgelegd over de gezamenlijke uitvoering van de omvangrijke wateropgave in de periode tot 2013.

Wat gaat er concreet gebeuren
De Limburgse waterschappen gaan in de periode 2007 - 2013 ongeveer Ä 70 miljoen investeren in waterprojecten, rijk en Provincie dragen zorg voor aanvullende financiering. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het 'op orde' brengen van het Limburgse watersysteem. Met 'op orde' wordt bedoeld dat kans op wateroverlast in de toekomst wordt beperkt, de beken weer aantrekkelijk worden voor mens, plant en dier en het water schoner wordt. Door de gezamenlijke inspanningen van Provincie en waterschappen kan bovendien al een belangrijk deel van de maatregelen worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om het watersysteem in die toestand te brengen waaraan het moet voldoen op grond van de Europese Kaderrichtlijn.
Door de investeringen wordt de klimaatbestendigheid van het watersysteem vergroot waardoor de kans op 'Engelse toestanden' wordt verkleind.

De investering van de waterschappen van Ä 70 miljoen is een belangrijke bijdrage in de totale kosten voor het waterbeheer in Limburg die zijn geraamd op Ä 130 miljoen in de komende zeven jaar. De overige Ä 60 miljoen komen beschikbaar van de Provincie, het rijk, gemeentes en derden. Met het geld worden ondermeer ruim 4400 ha aan verdroogde natuurgebieden hersteld. Een goed voorbeeld is het herstel van het hoogveengebied de Maria Peel in Midden Limburg (900 ha). Ook wordt 170 kilometer beek weer in een natuurlijke staat gebracht met schoner water. Een aansprekend voorbeeld van een dergelijk project is het in een natuurlijke staat herstellen van de Geleenbeek. Knelpunten voor toekomstige wateroverlast worden aangepakt door - waar dat nodig is - beken meer ruimte te geven en bijvoorbeeld het beperken van het afstromende water in het Heuvelland door de aanleg van waterbuffers.

Daar waar dat nodig is omdat de gronden natter worden, zal het grondgebruik moeten worden aangepast. De Provincie zet daarvoor de haar ter beschikking staande instrumenten in.

Voordelen van de gezamenlijke aanpak
Waterschappen en Provincie zijn ervan overtuigd dat een aanpak waarbij ieder zijn eigen kennis, instrumentarium en financiŽn inbrengt, een belangrijke meerwaarde heeft in de vorm van de uitvoering van integrale gebiedsprojecten waarin natuurdoelen, landschapsdoelen, recreatie- en landbouwdoelen samen worden gebracht. Zo kan de Provincie bij de uitvoering van haar plattelandsbeleid profiteren van de inbreng van de waterschappen, terwijl omgekeerd de waterschappen bij hun projecten kunnen gebruikmaken van de instrumenten waarover de Provincie beschikt. Uitgangspunt zijn de plattelandsdoelen zoals die zijn beschreven in het provinciale Meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2007 -2013.

Afspraken met andere organisaties
Ook van gemeenten en andere organisaties verwacht de Provincie dat ze investeren in de integrale projecten in het landelijke gebied. Rekening is gehouden met ca 14 miljoen. De Provincie hoopt ook met deze partijen afspraken te kunnen maken over hun inzet.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet