NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Regering, maak klimaatdoelen waar'

11 sept 2006

Milieudefensie roept het kabinet op concrete maatregelen te nemen
die de CO2-uitstoot en het energieverbruik in ons land zullen verminderen.
De vandaag gepubliceerde Milieubalans laat zien dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland nog steeds toeneemt.

'De Milieubalans is een teken aan de wand,' zegt Frank K÷hler, directeur
van Milieudefensie. 'Het laat zien dat de zogenoemde ontkoppeling niet
opgaat voor het broeikaseffect. Vooral door groei van het verkeer neemt
de uitstoot van broeikasgassen toe.'

Volgens de Milieubalans, die jaarlijks wordt opgesteld door het Milieu-
en Natuurplanbureau (MNP) moet de overheid het voortouw nemen bij het
nemen van klimaatmaatregelen. De bevolking wacht op regie van de
overheid en is bereid voor het klimaat te betalen, mits anderen dat ook
doen. Het regeerakkoord bevat de doelstelling om te komen tot 30 procent
minder uitstoot in 2020. Milieudefensie wil dit vastleggen in een
Klimaatwet met handhaafbare jaarlijkse reductiedoelen.
Milieudefensie plaatst kanttekeningen bij de hoge kosten van
emissiereducties in eigen land. Kohler: "Het niet aanleggen van wegen
bespaart emissies Ún geld. Heffingen op verkeer en energieverspilling
zijn goed voor het milieu Ún voor de schatkist."

Het MNP wijst verkeer aan als de meest problematische sector op het
gebied van broeikasgassen, luchtverontreiniging en herrie.
Luchtverontreiniging en geluid blijven de belangrijkste milieufactoren
die gezondheidsverlies tot gevolg hebben. Het MNP stelt zelfs dat 'de
aan die milieufactoren toe te rekenen ziektelast kan circa 10 procent
van het totaal in Nederland bedragen'. Milieudefensie vindt dat de
overheid maatregelen moet nemen die ertoe leiden dat het
mobiliteitsgedrag verandert. Mensen moeten gestimuleerd worden om minder
en in minder vervuilende auto's te rijden, minder te vliegen en eerder
de trein pakken.

Ruimtelijke ordening
Het MNP constateert terecht dat het rijk de regie in de ruimtelijke
ordening naar zich toe moet trekken om verdere versnippering van de
natuur en het landschap te voorkomen. Milieudefensie ziet dat gemeenten
overal in Nederland het landschap blijven bebouwen, zonder zich veel aan
te trekken van het rijksbeleid. Zelfs de nationale landschappen hebben
met de huidige Nota Ruimte nauwelijks bescherming, zo constateert ook
het MNP. Dat bleek al uit een uitspraak van de Raad van State afgelopen
maand, waarin de bestuursrechter stelt dat lagere overheden slechts
'rekening hoeven te houden' met de Nota Ruimte. Milieudefensie
onderstreept daarom de oproep aan het rijk om met nieuwe, bindende
regelgeving te komen om natuur en landschap te beschermen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet