NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grote eenheden natuur noodzakelijk

11 sept 2007

Klimaatveranderingen onderstrepen belang pleidooi in Natuurbalans Staatsbosbeheer ondersteunt het pleidooi van het Milieu en Natuurplanbureau voor meer natuur en het groter maken van natuurgebieden.

Het Milieu en Natuurplanbureau constateert in de Natuurbalans 2007 dat zelfs bij volledige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) de Nederlandse natuur in 2018 uit te kleine gebieden bestaat. Juist grote gebieden - die onderling verbonden moeten zijn - zijn nodig om planten en dieren en hun leefgebieden duurzaam te behouden. De klimaatverandering maakt het extra noodzakelijk om natuurgebieden te vergroten Ún onderling te verbinden. Op die manier helpeen we de natuur de grootse klappen van klimaatverandering op te vangen.Grotere gebieden zijn, zoals het Milieu- en Natuurplanbureau terecht constateert, ook nog eens goedkoper in het beheer. In die gebieden kun je de natuurlijke systemen herstellen en ze meer duurzaam maken. Daardoor hebben ze minderhulp nodig om de gevolgen van vermesting, verzuring en verdroging op te vangen. Bovendien zijn deze grote gebieden (zoals bijvoorbeeld de Veluwe en het Gelderse rivierengebied) vaak ook veel aantrekkelijker en leveren ze daardoor aanzienlijke economische impulsen op.

We hebben dus een stevig natuurnetwerk nodig om onze natuur te behouden en dat in staat is weerstand te bieden aan de klimaatverandering. Daartoe dient het Rijk versneld geld beschikbaar te stellen om de benodigde grond aan te kopen. De provincies - die de regie in handen hebben - kunnen daarmee de gevraagde versnelling realiseren. Daarnaast is de voorgenomen impuls om de kwaliteit van de natuurgebieden te verhogen onontbeerlijk (vooral bestrijding van verdroging).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet