NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitspraak Waddenzee stelt teleur

11 september 2007

Stichting Natuur en Milieu is teleurgesteld dat de Raad van State de bezwaren tegen gaswinning in de Waddenzee op 29 augustus 2007 heeft afgewezen. Diverse milieuorganisaties waaronder Natuur en Milieu en de Vogelbescherming hadden tegen het besluit beroep aangetekend vanwege de verwachte schade voor de natuur onder andere door bodemdaling.

Naar het oordeel van de Raad van State heeft gaswinning geen nadelige gevolgen voor het bodemleven en daarmee voor het voedselaanbod voor schelpdiereters zoals de kanoetstrandloper. Verder wijst de Raad van State erop dat de natuur wordt verbeterd door maatregelen tegen de schelpdiervisserij. Een beperkte (tijdelijke) afname van plaatareaal zal volgens de Raad van State daarom niet leiden tot nadelige gevolgen op de langere termijn. Natuur en Milieu blijft wel bezorgd om deze afname van het plaatareaal.

Veel waarde wordt ook gehecht aan het principe "hand aan de kraan". Dit houdt in dat de mogelijke gevolgen van de gaswinning voortdurend en direct gevolgd worden en de winning indien hiertoe aanleiding zou bestaan kan worden stilgelegd. Natuur en Milieu vraagt zich echter af of de minister van LNV in overleg met de minister van EZ inderdaad hiervan zal gebruik maken.

Milieuorganisaties zullen de gasboringen kritisch volgen de komende jaren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet