NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe pachtregels

31 aug 2007

Op 1 september 2007 gaat de nieuwe pachtregelgeving in. Dit kan gevolgen hebben voor pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

De pachtwetgeving is geliberaliseerd en overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek. Ook de regels voor de pachtprijzen veranderen.

In het Pachtprijzenbesluit 2007 is vastgesteld hoe de hoogst toelaatbare pachtprijs wordt bepaald. In de Regeling pachtprijzen staan de nieuwe pachtprijzen genoemd.

Hiermee is een einde gekomen aan een zorgvuldig proces van afstemming tussen pachters en verpachters over het waarborgen van de wederzijdse belangen in het nieuwe pachtrecht.

Pachtrecht
Pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen moeten zich houden aan de pachtwet. De oude pachtwet was onoverzichtelijk en niet erg flexibel. Ook waren de huidige regelingen gebaseerd op verouderde wetten. Er is geen bijzonder overgangsrecht; de nieuwe regels treden onmiddellijk in werking.

Pachtrecht naar Burgerlijk Wetboek
De Pachtwet uit 1958, en gewijzigd in 1995, vervalt. Het pachtrecht is technisch helemaal herzien en voor het grootste deel overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe regeling lost verder enkele belangrijke knelpunten van de huidige praktijk op.


Pacht los land geliberaliseerd
De belangrijkste wijziging is dat de pacht van los land (land zonder gebouwen) wordt geliberaliseerd. Op pacht van los land voor een periode van zes jaar of korter is het dwingende pachtrecht op het gebied van pachtprijsbeheersing, bescherming pachter ter zake continu´teit overeenkomst en voorkeursrecht niet van toepassing. Op een pachtovereenkomst van los land voor een periode langer dan zes jaar is het pachtprijsbeheersingssysteem wel van toepassing. Anders dan onder het oude recht, waar eenzelfde verpachter eenzelfde stuk land slechts voor een aaneengesloten periode van twaalf jaar kan verpachten zonder dat het dwingende recht van toepassing is, wordt het nu mogelijk dat hetzelfde stuk land meerdere malen tussen dezelfde partijen wordt verpacht. Door eenzelfde stuk los land dus telkens voor zes jaar of korter te verpachten wordt de pachtpijsbeheersing nooit van toepassing.

Voorkeursrecht
Een andere wijziging heeft betrekking op het voorkeursrecht. Wanneer de verpachter de grond wil verkopen heeft de pachter een voorkeursrecht. Met daarbij echter de voorwaarde dat de plicht van de verpachter om de pachter bij voorkeur in de gelegenheid te stellen het verpachte te kopen niet geldt als de verpachter overgaat tot vervreemding aan een 'veilige' nieuwe verpachter. Deze 'veilige' verpachter moet afstand doen van zijn bevoegdheid de pachtovereenkomst op te zeggen op de grond dat hij het dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Van belang is hier dat de nieuwe regeling de pachter voldoende garantie biedt dat de pachtrelatie in stand zal blijven.

Pachtrecht materieel nagenoeg ongewijzigd
Voor het overige blijft het pachtrecht materieel nagenoeg ongewijzigd. De verpachter verbindt zich land en/of gebouwen ter beschikking te stellen aan de pachter, die een pachtprijs betaalt, voor de uitoefening van de landbouw. Met daarbij de voorwaarde dat het om bedrijfsmatige uitoefening van de landbouw moet gaan. Hobbyboeren vallen dus niet meer onder de pachtbescherming. De pachtovereenkomst geldt voor twaalf jaar (land met gebouwen) of voor zes jaar (los land). Verlenging vindt telkens met zes jaar plaats.

Pacht eindigt niet op 65ste verjaardag
Continu´teitsbescherming: de pacht kan alleen op in de wet in artikel 370 opgesomde gronden worden opgezegd (slechte bedrijfsvoering pachter, verpachter heeft verpachte dringend nodig voor eigen gebruik, redelijke afweging van belangen pachter en verpachter, redelijk aanbod nieuw pachtcontract en bestemming niet tot de landbouw in het algemeen belang). De pacht kan niet meer worden beŰindigd omdat de pachter 65 jaar wordt.

Pachtprijsbescherming
Pachtprijsbescherming: in het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Regeling pachtprijzen worden regels vastgesteld voor de hoogst toelaatbare pachtprijs.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet