NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk en woningcorporaties akkoord over inzet 40 wijken

17 sept 2007


Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie en voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties hebben een onderhandelaarsakkoord getekend. Ze hebben overeenstemming bereikt over een extra financiŽle inzet van de corporaties voor de aanpak van de veertig aandachtswijken. De corporaties zeggen toe dat ze de komende tien jaar†Ä 2,5 miljard extra beschikbaar stellen voor de aanpak van die wijken, Ä 250 miljoen per jaar. Er komt een laagdrempelig, landelijk, privaat Investeringsfonds waar corporaties die actief zijn in de 40 wijken tegen gunstige condities gebruik van kunnen maken. Daardoor ontstaat voor deze corporaties de financiŽle ruimte om de wijkactieplannen uit te voeren. Alle corporaties leveren een bijdrage aan het Fonds naar draagkracht, de corporaties die van het Fonds gebruikmaken, zijn vrijgesteld.

Vogelaar en Van Leeuwen tekenden een onderhandelaarsakkoord waarin zij niet alleen een extra financiŽle inzet in de wijken overeenkomen maar ook afspraken maken over aanpassing van het bestel waarin corporaties werken, de investeringen in de nieuwbouwproductie, de energiebesparing in de woningvoorraad, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van het wonen. De Interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen wordt ingetrokken. Het akkoord is een uitwerking van het Antwoord aan de samenleving dat de woningcorporaties in februari presenteerden en van het Actieplan Krachtwijken dat minister Vogelaar in juli naar de Tweede Kamer stuurde. Het akkoord onderstreept het belang dat beide partijen hechten aan het omvormen van aandachtswijken tot krachtwijken.

Minister Vogelaar zal binnenkort op basis van objectieve criteria een indicatie geven van de benodigde investeringen per wijk. De afgesproken Ä 250 miljoen per jaar zal hiertoe verspreid over de wijken worden ingezet. De definitieve uitkomst van de wijkactieplannen wordt vastgelegd in charters tussen de Minister en de gemeenten van de 40 wijken. De wijkactieplannen komen tot stand onder regie van de gemeente in samenspraak met bewoners en maatschappelijke organisaties als corporaties. Zij zetten daaronder hun handtekening. Daarmee kunnen de wijken nu snel vooruit. De middelen zijn beschikbaar vanaf 2008. De extra middelen die de corporaties inzetten in de veertig wijken komen bovenop al bestaande investeringsplannen van de corporaties en kunnen worden gebruikt voor fysieke, sociale en economische activiteiten.

De heffing die het kabinet in juli in het Actieplan Krachtwijken als uitgangspunt had genomen voor de financiering van de wijkaanpak is met deze overeenkomst van de baan. Naast de extra inzet van de corporaties gaan ook extra middelen naar de aandachtswijken via andere sporen, zoals voor brede scholen en extra wijkagenten. Eerder was al in het bestuursakkoord met alle gemeenten afgesproken dat zij het extra geld dat zij via het Gemeentefonds krijgen, inzetten voor de aanpak van wijken met knelpunten.

Afgesproken is dat de woningcorporaties in de periode 2007 tot en met 2010 circa 150.000 woningen in het huur- en koopsegment bouwen. Daarvan is 80 procent ook geschikt voor ouderen. De minister zal zich maximaal inspannen om voor deze gezamenlijke ambitie optimale condities te creŽren, mede via een actieplan woningproductie. In het najaar van 2007 wordt in een plan van aanpak definitief de ambitie vastgesteld voor substantiŽle energiebesparende maatregelen in het woningbezit van de corporaties. Beide partijen gaan er van uit dat in deze kabinetsperiode de stijging van de huren gekoppeld wordt aan de inflatie. Huurharmonisatie blijft deze kabinetsperiode mogelijk.

Het Investeringsfonds zal ook toegankelijk zijn voor corporaties die in andere dan de veertig aandachtswijken willen investeren. Minister Vogelaar wil voor de knelpunten buiten de veertig wijken extra middelen beschikbaar stellen.
Minister Vogelaar is blij met de afspraken. We zetten op een effectieve en efficiŽnte manier geld van maatschappelijke organisaties in voor een betere leefomgeving en toekomstperspectief voor mensen in de wijken. Er is ruimte voor lokale oplossingen en betrokkenheid van corporaties in het hele land. Ik zie het als een heel goed voorbeeld van de aanpak van dit kabinet om samen met de lokale gemeenschap, politiek en organisaties maatschappelijk kapitaal aan het werk te zetten.

Voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes: Het akkoord is in lijn met ons Antwoord aan de samenleving waarin de corporaties zich al garant stelden voor de noodzakelijke investeringen in alle wijken van Nederland. De corporaties kunnen nu voortvarend met hun lokale partners verder werken in de wijken. De bewoners van de wijken kunnen op ons rekenen. De corporaties houden zich aan hun woord!†


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet