NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer dan 1000 interventies Groene Brigade in acht maanden tijd

20 sept 2007

De Groene Brigade heeft in de eerste acht maanden van haar bestaan in totaal 1018 interventies gepleegd. Dit zijn geregistreerde activiteiten die betrekking hebben op het waarborgen van de kwaliteit van het buitengebied. De Groene Brigade treedt hier op als handhavende partij.

In 294 gevallen betrof het handhaving van groene wetten (Flora-Faunawet; Boswet en Visserijwet) en 456 keer ging het om overtredingen betreffende het milieuhygiŽnerecht (Wet Milieubeheer en aanverwante wetgeving). De overige 258 interventies hebben ondermeer betrekking op recreatieoverlast, ruimtelijke ordeningsaspecten en overtredingen van de waterwetgeving.

Een groot aantal van de interventies ter handhaving van de groene wetten en de milieuhygiŽne wetgeving heeft betrekking op controles van de visserijwetgeving en de leefbaarheid aan het water. Maar ook treffen de zes medewerkers van de Groene Brigade nog veel afvalstortingen aan. Tegen deze overtredingen is opgetreden met waarschuwingen en bekeuringen. Complexe zaken zijn overgedragen aan de regionale milieuteams van de politie. Gedurende deze eerste acht maanden zijn ruim 120 processen verbaal opgemaakt.

De Groene Brigade werd in november 2006 in het leven geroepen en bestaat uit zes buitengewone opsporingsambtenaren die toezicht houden op het buitengebied. Zij zijn flexibel inzetbaar, vooral in de avond- en weekenduren. Iedere medewerker werkt in een eigen gebied en pakt de specifieke problemen van het betreffende gebied aan. De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder andere op: afval, illegale verbouwing, stroperij en recreatiedruk. De medewerkers zijn het aanspreekpunt voor recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers.

Inmiddels is het team voorzien van aangepaste, herkenbare (groene) kledij en professioneel materieel (4-terreinvoertuigen, een snelle motorboot, kijkers, bewapening, automatisering etc.).

Aangezien het accent van de werkzaamheden van de brigade ligt op het strafrechtelijke vlak, zijn er goede afspraken gemaakt met de Regionale Milieuteams van de beide Limburgse politieregio_s en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Ook met de toezichthouders buitengebied van de afdeling Handhaving zijn afspraken gemaakt om elkaar te informeren en daar waar nodig gezamenlijk op te trekken. Hiermee is de operationele slagkracht in het toezicht in belangrijke mate verbeterd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet