NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mooi Nederland blijft steken in mooie woorden

18 sep 2007

De projectontwikkelaars verenigd in de NEPROM missen in de rijksbegroting voor 2008 een langjarig investeringsprogramma voor ruimtelijke kwaliteit. Volgens de ontwikkelaars zijn er substantiŽle middelen nodig voor de realisatie van de rijksambities gericht op de verbetering van ons woon- en leefklimaat in de komende jaren. Door het ontbreken van een investeringsprogramma komt ook de internationale concurrentiepositie van Nederland - en de Randstad in het bijzonder - verder onder druk te staan in vergelijking met andere stedelijke regio's in Europa die wel fors investeren in ruimtelijke kwaliteit.
NEPROM-voorzitter Dietmar Werner: "De ruimtelijke kwaliteit van ons land staat onder grote druk. De voortgaande verstedelijking gaat gepaard met landschappelijke verrommeling, verslechtering van de bereikbaarheid en verlies van natuurwaarden. We staan voor grote opgaven, zoals versterking van onze internationale concurrentiepositie, het opvangen van de klimaatverandering en de verduurzaming van onze samenleving. Die ambities zijn in de afgelopen jaren op rijksniveau in een aantal 'grote' beleidsnota's vastgelegd en helder verwoord in het regeerakkoord. Het rijk moet nu de slag maken naar een voortvarende en effectieve uitvoering, op regionaal en lokaal niveau. De NEPROM-leden zijn graag bereid om in publiek-private samenwerkingsarrangementen daadwerkelijk en substantieel in de noodzakelijke integrale gebiedsontwikkelingen te investeren. Dat doen zij ook nu al op grote schaal, maar ook het Rijk moet - gezien de hoge ruimtelijke kwaliteitsambities - daarvoor middelen vrijmaken. In de begroting voor 2008 wordt daar echter nog geen zicht op geboden. Wij pleiten ervoor dat in het MIRT - het Meerjaren Investeringsprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport - voor de periode tot 2020 vele miljarden worden gereserveerd voor investeringen in groen, water, sanering van oude bedrijventerreinen, infrastructuur, openbaar vervoer en het vergroten van het aandeel binnenstedelijk bouwen. Die middelen zullen beschikbaar moeten komen door de aardgasbaten ook op langere termijn realistischer in te schatten en vrij te maken voor ruimtelijke investeringen. Een dergelijk integraal fonds is noodzakelijk om de provincies, gemeenten en marktpartijen ook op langere termijn zekerheid te bieden bij hun zeer omvangrijke ruimtelijke investeringen. Wij vragen aan de Tweede Kamer om bij de behandeling van de begroting daar bij het kabinet op aan te dringen."

Duurzame woonomgeving
De NEPROM steunt het kabinet bij zijn inspanningen om de gebouwde omgeving duurzamer en energiezuiniger te maken. Ook is de NEPROM bereid om forse inspanningen te plegen om het energiegebruik in de nieuwbouw verder terug te dringen. Wel plaatst de NEPROM kritische kanttekeningen bij het kabinetsvoornemen om daar het instrument van de EPC voor te benutten. Volgens de NEPROM zegt de huidige EPC-methodiek niets over het werkelijke energiegebruik in woningen en dient deze ingrijpend aangepast te worden. In dat verband ziet de NEPROM veel mogelijkheden om ook op collectief niveau het energiegebruik in de gebouwde omgeving verder terug te dringen. Randvoorwaarde voor de NEPROM is dat energiebesparing tot lagere lasten voor de bewoner leidt. Ook vindt de NEPROM het van groot belang dat energiebesparende maatregelen bijdragen aan comfortverhoging voor bewoners en dat de kwaliteit van het binnenklimaat van de woning verder wordt verbeterd.

Stagnatie woningproductie
De NEPROM signaleert ook dat het kabinet onvoldoende doet om de huidige teruggang in woningproductie te keren. Werner: "Als gevolg van de sterk gestegen bouwkosten, de hoge grondkosten en de uitbreiding van de bouwregelgeving blijft de productie in 2007 en 2008 sterk achter bij de kabinetsdoelstellingen. De door het kabinet aangekondigde BTW-verhoging naar 20% werkt bovendien straks rechtstreeks door in de kostprijs van nieuwbouwwoningen. Dit leidt ertoe dat het voor ontwikkelaars nog moeilijker wordt om betaalbare nieuwbouwwoningen, ook voor starters, op de markt te brengen. Gevolg is dat de woningmarkt verder op slot gaat, koopwoningen onbetaalbaar worden voor de consument, de doorstroming ernstig stagneert en starters niet kunnen toetreden op de woningmarkt. Wij pleiten ervoor dat het kabinet maatregelen treft om de stagnatie in de doorstroming aan te pakken, een integrale visie op de woningmarkt ontwikkelt en een begin maakt met de liberalisatie van de woningmarkt. Een betere werking van de woningmarkt is een noodzakelijke voorwaarde om de nieuwbouw structureel naar een hoger niveau te tillen."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet